Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1599
Título : Особливості спілкування патрульних поліції з учасниками масових акцій в конфліктних ситуаціях.
metadata.local.udk: 351.754.5 +159
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
metadata.local.department: Науково-дослідна лабораторія з проблем експертно-криміналістичного забезпечення ННІ № 2
Autor : Клачко, Володимир Миколайович
Костюк, Володимир Леонідович
Литвин, Вікторія Вікторівна
Федоровська, Наталія Володимирівна
Fecha de publicación : 2016
Resumen : В методичних рекомендаціях розкрито основні компоненти спілкування патрульних поліції з громадянами, загальні характеристики конфліктів в діяльності поліцейського та етику його спілкування. Розглянуто тактику вирішення конфліктних ситуацій з учасниками масових акцій, а саме спілкування з учасниками масових акцій та дії поліцейського при вирішенні конфліктних ситуацій з ними.
URI : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1599
Aparece en las colecciones: Матеріали наукової лабораторії з проблем забезпечення публічної безпеки і порядку ННІ № 3

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Spilkuvaniy patrul policii z uchasnuk masovuh akciu_ NL Kostuk_ metod_ 2017.03.21 (1).pdf996.67 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.