Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1599
Titel: Особливості спілкування патрульних поліції з учасниками масових акцій в конфліктних ситуаціях.
metadata.local.udk: 351.754.5 +159
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
metadata.local.department: Науково-дослідна лабораторія з проблем експертно-криміналістичного забезпечення ННІ № 2
Autoren: Клачко, Володимир Миколайович
Костюк, Володимир Леонідович
Литвин, Вікторія Вікторівна
Федоровська, Наталія Володимирівна
Erscheinungsdatum: 2016
Zusammenfassung: В методичних рекомендаціях розкрито основні компоненти спілкування патрульних поліції з громадянами, загальні характеристики конфліктів в діяльності поліцейського та етику його спілкування. Розглянуто тактику вирішення конфліктних ситуацій з учасниками масових акцій, а саме спілкування з учасниками масових акцій та дії поліцейського при вирішенні конфліктних ситуацій з ними.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1599
Enthalten in den Sammlungen:Матеріали наукової лабораторії з проблем забезпечення публічної безпеки і порядку ННІ № 3

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Spilkuvaniy patrul policii z uchasnuk masovuh akciu_ NL Kostuk_ metod_ 2017.03.21 (1).pdf996.67 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.