Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14344
Titel: ПРАВОСВІДОМІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ CONSCIOUSNESS OF THE PERSONALITY: THEORETICAL ANALYSIS
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
metadata.local.department: Наукова лабораторія з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ
Autoren: Юрченко-Шеховцова, Тетяна Іванівна
Yurchenko-Shekhovtsova, T.
Stichwörter: правосвідомість;соціальна норма;особистість;індивід;суб’єкт;індивідуальна правосвідомість;рівень правосвідомості;криміногенна ситуація;виявлені злочини;legal consciousness;social norm;personality;individual;subject;individual legal consiousness;level of legal consciousness;criminal situation;identified crimes
Erscheinungsdatum: 2017
Zusammenfassung: . У статті проаналізовано теоретичні аспекти проблеми формування правосвідомості особистості. Визначені фактори, які впливають на формування правосвідомості особистості. Підкреслено, що правосвідомість виступає як один з елементів соціальних відносин та є основною ланкою суб’єктивних та об’єктивних форм взаємодії особистості, суспільства, держави. Правова поведінка особистості залежить від рівня правосвідомості особистості. Розвинута правосвідомість виступає стабілізуючим фактором, який сприяє вдосконаленню суспільства. Звернено увагу на те, що правосвідомість особистості (індивідуальна правосвідомість) виступає одним із найважливіших компонентів, які створюють правове поле держави. Обґрунтовано важливість вивчення психологічних механізмів правосвідомості особистості, які забезпечують засвоєння та функціонування соціальних та правових норм поведінки людини. The article is devoted to importance and relevance of the problem of the personality formation as a subject of legal consciousness. The article presents a theoretical analysis of some aspects of the legal consciousness formation of the individual. The psychological aspect of the sense of justice suggests the consideration of its emergence, development and improvement through internal psychological activity is the result of the influence of subjective and objective factors. The concept of individual legal consciousness, levels of its development and factors that influence directly on its formation are considered. The interdependence of the level of the formation of a person's legal consciousness and the state of the criminal situation in the country is defined. Based on the analysis of the statistical data of the State Statistics Service of Ukraine, concerning the identified crimes, the interrelation of objective and subjective determinants of the individual legal consciousness formation of a person and its dependence on public legal consciousness are determined.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14344
Enthalten in den Sammlungen:Матеріали наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень ННІЗДН НАВС

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
2017 р., Київ ПЧ, Юрченко.pdf323.48 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.