Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14340
Title: ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ В СИСТЕМІ КЕРІВНИЦТВА ПЕРСОНАЛОМ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ PSYCHOLOGICAL CONTENT OF MANIPULATIVE INFLUENCE IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT BY LAW ENFORCEMENT PERSONNEL
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
metadata.local.department: Наукова лабораторія з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ
Authors: Волошина, Оксана Василівна
Малоголова, Олеся Олексіївна
Voloshyna, O.
Maloholova, O.
Keywords: маніпуляція;маніпулятивний вплив;керівництво персоналом;професійна мотивація;правоохоронні органи;manipulation;manipulative influence;personnel management;professional motivation;law enforcement
Issue Date: Jan-2018
Abstract: У статті розглянуто психологічний зміст маніпулятивного впливу в системі керівництва персоналом. Проаналізовано основні сучасні наукові підходи до проблематики маніпуляції та маніпулятивного впливу. Розглянуто окремі специфічні аспекти маніпуляції як процесу прихованого психологічного впливу керівника з метою формування намірів, уявлень, цінностей, поведінки у підлеглих. Визначено, що в системі розвитку організації керівництва маніпуляція не є деструктивним феноменом, але за умови, що маніпуляція не є технологією домінування, дискримінації та репресивності через приниження людської гідності, ставлення до співробітників, як до засобу досягнення мети організації. Встановлено, що інтенсифікація маніпулятивного управління може бути засобом ефективного стимулювання мотиваційної сфери підлеглих.The article deals with the psychological content of manipulative influence in the system of personnel management. The main modern scientific approaches to the problems of manipulation and manipulative influence are analyzed. Some specific aspects of manipulation as a process of hidden psychological influence of the head in order to form intentions, representations, values, and behavior in subordinates are considered. It has been determined that in the system of development of the organization of leadership, manipulation is not a destructive phenomenon, but provided that manipulation is not a technology of domination, discrimination and repression because of humiliation of human dignity, attitude towards employees as a means of achieving the goal of the organization. It is determined that the intensification of manipulative management can be a means of effectively stimulating the motivational sphere of subordinates.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14340
Appears in Collections:Матеріали наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень ННІЗДН НАВС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття _Волошина_Малоглова-конвертирован.pdf270.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.