Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14337
Titre: Дослідження особистісних особливостей поліцейських.Investigation of personal characteristics of the police
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
metadata.local.special: Наукова лабораторія з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ
Auteur(s): Юрченко-Шеховцова, Тетяна Іванівна
Yurchenko-Shekhovtsova, T.
Mots-clés: поліцейський;стаж роботи;фактор;особистісний та груповий профіль;особистісні особливості;police officer;work experience;factor;personal and group profile;personality traits
Date de publication: 2-jan-2019
Résumé: У статті на основі проведеного емпіричного дослідження представлено результати аналізу особистісних рис поліцейських з різним стажем служби у правоохоронних органах. Для визначення особистісних особливостей поліцейських використовувався 16 PF опитувальник Р. Кеттелла (форма С). За результатами проведеного дослідження виявлено значущі відмінності показників особистісних особливостей поліцейських з різним стажем служби. Особливу увагу приділено характеристикам, притаманним більшості сучасних поліцейських, – самоконтролю поведінки, емоційній стійкості, домінантності, виразній самооцінці.In the article on the basis of the empirical research carried out the results of the analysis of personality traits of policemen with different length of service in law enforcement agencies are presented. To determine the personal characteristics of the police used 16 PF questionnaire R. Kettel (Form C). According to the results of the study, significant differences in the indicators of personal characteristics of police officers with different service experience were revealed. Particular attention is paid to the characteristics inherent in most modern policemen: self-control behavior, emotional stability, dominance, expressive self-esteem.
URI/URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14337
Collection(s) :Матеріали наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень ННІЗДН НАВС

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
2019р., Братислава, Юрченко.pdf256.26 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.