Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14044
Title: Генезис засад і принципів філософськоправового розуміння особистості та процесу її формування.Genesis of the Grounds and Principles of Philosophical and Legal Understanding of Personality and the Process of its Formation
metadata.local.udk: 17.021.2:342.72/.73
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Бровко, Н. І.
Brovko, N.
Keywords: екзистенціалізм;марксизм;моральність;культура;existentialism;Marxism;morality;culture
Issue Date: 2018
Abstract: Проаналізовано закономірності процесу формування особистості в контексті філософсько-правового розуміння його генезису протягом основних етапів розвитку людського суспільства. Встановлено, що визначальними критеріями оцінювання повноцінної свідомої людської особистості є воля, чесноти, справедливість, рівень культурного виховання, законослухняна поведінка, повага до традицій, звичаїв і менталітету соціуму, у якому він живе або тимчасово перебуває. Питання визначення поняття «особистість» було дискусійним протягом усього часу існування людської цивілізації. Одним із перших проблему людини в соціумі поставив у центр філософських міркувань Сократ. Згідно із середньовічним світоглядом, у трактуванні людської особистості панувала теологічна ідея духовності. The article analyses the regularities of the process of personality’s formation in the context of the philosophical and legal understanding of its genesis during the main stages of the development of human society. It was established that the main criteria for assessing a full-fledged conscious human personality are will, virtue, and justice, level of cultural education, law-abiding behaviour, and respect for the traditions, customs and mentality of the society in which they live or are temporarily located.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14044
Appears in Collections:Антропологія права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФтМПП1_2-2018_p159-169.pdf608.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.