Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14031
Title: Методологія дослідження проблем здійснення кримінального провадження на підставі угоди про визнання винуватості
metadata.local.udk: 343.137.2
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Климчук, М. П.
Трекке, А. С.
Keywords: методологія;метод;кримінальне провадження;угода про визнання винуватості;methodology;method;criminal proceedings;investigator judge;judicial control
Issue Date: 2018
Abstract: Визначено сутність методології дослідження проблем здійснення кримінального провадження на підставі угоди про визнання винуватості, висвітлено її ціннісний аспект у контексті ефективності застосування зазначеного правового інституту на практиці. Схарактеризовано різні за рівнем складності методи наукового пізнання, доведено необхідність їх комплексного використання для дослідження окресленої проблеми та віднайдення шляхів її розв’язання. Встановлено, що методологічною основою дослідження проблем здійснення кримінального провадження на підставі угоди про визнання винуватості стали: філософські методи (діалектичний і герменевтичний); загальнонаукові методи (формальної логіки – аналізу, синтезу, індукції, дедукції, узагальнення, моделювання, класифікації, історичний; порівняння); спеціальнонаукові (формально-юридичний та порівняльно-правовий) і міждисциплінарні (соціологічний, статистичний).The essence of the methodology of investigation of the problems of conducting criminal proceedings based on the agreement on recognition of guilt is determine, its value aspect is disclosed in the context of the effectiveness of the application of the said legal institute in practice. It is note, that the methodological basis for studying the problems of conducting criminal proceedings on the basis of the agreement on the recognition of guilty were: philosophical methods (dialectical and hermeneutic); general scientific methods (formal logic of analysis, synthesis, induction, deduction, generalization, modeling, classification, historical, comparison); special-scientific (formal-legal and comparative-legal) and interdisciplinary methods (sociological and statistical).
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14031
Appears in Collections:Гносеологія, методологія та аксіологія права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФтМПП1_2-2018_p095-104.pdf602.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.