Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13987
Title: Протидія злочинності оперативними підрозділами правоохоронних органів: поняття та зміст.Сrime Сounteraction by Operational Units of Law Enforcement Agencies: Definition and Content
metadata.local.udk: 343.85
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Грібов, М. Л.
Hribov, M.
Черняк, А. М.
Cherniak, A.
Keywords: оперативні підрозділи;протидія злочинам;запобігання злочинам;виявлення злочинів;erational units;crime counteraction;crime prevention;crime detection
Issue Date: 2018
Abstract: Мета статті полягає в тому, щоб висвітлити зміст і сформулювати визначення поняття протидії злочинності оперативними підрозділами. Методологія. Методологічний інструментарій обрано з урахуванням поставленої мети, специфіки обʼєкта і предмета дослідження. Головним є загальний діалектичний метод наукового пізнання реальних явищ, а також звʼязків їх із практичною діяльністю оперативних підрозділів. Спеціальні методи дослідження використано такі: метод системного аналізу (застосований для дослідження правових норм, якими регламентовано діяльність оперативних підрозділів правоохоронних органів України, а також наукових джерел); системно-структурний – для визначення змісту досліджуваних категорій і правових явищ, формування понятійнокатегорійного апарату; логіко-юридичний (або догматичний) – у процесі розроблення понятійного апарату й наукових положень. The purpose of the article is to reveal the content and give a definition to crime counteraction by operational units. Methodology. The methodological toolkit was chosen taking into account the purpose, the specifics of the object and subject of research. Its basis is a common dialectic method of scientific knowledge of real phenomena, as well as their links with the practical activities of operational units. The special research methods used in the thesis are: semantic analysis techniques (it is applied to the study of legal norms that regulate the activities of the operational units of law enforcement agencies of Ukraine, as well as scientific sources); system and structural method – to determine the content of the studied categories and legal phenomena, the formation of conceptual and categorical framework; logical-legal (or dogmatic) method – in the process of developing the conceptual apparatus and scientific provisions.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13987
Appears in Collections:Діяльність працівників правоохоронних органів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document_p037-051.pdf407.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.