Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/12318
Title: Доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з проведенням державних закупівель Proof in criminal proceedings related to the conducting of public procurement.
metadata.local.udk: 343.14:343.351
metadata.local.vid: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.
metadata.local.special: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Other Titles: Доказывание в уголовных производствах о преступлениях, связанных с проведением государственных закупок
Authors: Спусканюк, Артем Юрійович
Spuskaniuk, Artem
Keywords: державні закупівлі;государственные закупки;public procurement
Issue Date: Jan-2019
Abstract: Дисертацію присвячено комплексному дослідженню проблем доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з проведенням державних закупівель. Проведено аналіз стану наукової розробленості доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з проведенням державних закупівель. Надано авторське бачення поняття доказування стороною обвинувачення та визначено зміст доказування у кримінальному провадженні про злочин, пов’язаний з проведенням державних закупівель. Досліджено обставини, які підлягають доказуванню у кримінальних провадження про злочини, пов’язані з проведенням державних закупівель (основні та додаткові). Визначено приводи початку досудового розслідування, а також підстави внесення відомостей до ЄРДР. Охарактеризовано особливості збирання доказів про злочини, пов’язані з проведенням державних закупівель, за допомогою слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших засобів. Загалом, у дисертації вирішено наукове завдання щодо розробки теоретичних засад, правових і практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з проведенням державних закупівель, сформульовано висновки, пропозиції й рекомендації, що відповідають вимогам наукової новизни. Диссертация посвящена комплексному исследованию проблем доказывания в уголовных производствах о преступлениях, связанных с проведением государственных закупок. The thesis is devoted to a comprehensive study of issues concerning the evidence in criminal proceedings related to the conducting of public procurement. The analysis of the scientific development of evidence in criminal proceedings related to the conducting of public procurement is given. The author’s vision of the proof by the prosecution has been provided and the content of evidence in criminal proceedings related to the conducting of public procurement has been determined. The circumstances that are subject to proof in criminal proceedings related to the conducting of public procurement (main and additional) are investigated. The commence pre-trial investigation as well as the grounds of its inclusion in the Unified registry of pre-trial investigations are determined. The features of the collection of evidence in crime related to the conducting of public procurement through investigative (search) actions, covert investigative (search) actions and other means are examined. The dissertation solved a scientific task to develop theoretical foundations, legal and practical recommendations aimed at improving evidence in criminal proceedings on crimes related to public procurement, and the conclusions, propositions and recommendations are formulated.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/12318
Appears in Collections:12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vidhuk_spuskaniuk_shevchyshen.pdf970.52 kBAdobe PDFView/Open
vidhuk_spuskaniuk_vlasova.pdf889.4 kBAdobe PDFView/Open
dysertatsia2_spuskaniuk.pdf3.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.