Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1062
Titre: Кримінально-правова та психологічна характеристика тяжких насильницьких злочинів, учинених неповнолітніми.Criminal Law and Psychological Characteristics of Serious Violent Crimes Committed by Juveniles
metadata.local.udk: 159:351.745.7
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Autre(s) titre(s): Криминально-правовая и психологическая характеристика тяжких насильственных преступлений, совершенных несовершеннолетними
Auteur(s): Свириденко, Олена Анатоліївна
Mots-clés: неповнолітні;фізичне та психічне насильство;насильницькі злочини;склад злочину;детермінанти насильства;несовершеннолетние;физическое и психическое насилие;насильственные преступления;состав преступления;детерминанты насилия;juveniles;physical and mental violence;violent crimes;the crime determinants of violence
Date de publication: 2015
Résumé: Досліджено проблему вивчення особливостей проявів тяжких насильницьких злочинів у підлітковому середовищі. Здійснено спробу кримінально-правового та психологічного аналізу різноманітних аспектів феноменології підліткового насильства. Визначено особливості виникнення та прояву різних форм насильницьких злочинів серед неповнолітніх.
URI/URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1062
Collection(s) :Психологія оперативно-розшукової, слідчої та судової діяльності

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
17 (2).pdf140.95 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
17.pdf236.42 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
17 (1).pdf173.95 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.