Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1062
Título : Кримінально-правова та психологічна характеристика тяжких насильницьких злочинів, учинених неповнолітніми.Criminal Law and Psychological Characteristics of Serious Violent Crimes Committed by Juveniles
metadata.local.udk: 159:351.745.7
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Otros títulos : Криминально-правовая и психологическая характеристика тяжких насильственных преступлений, совершенных несовершеннолетними
Autor : Свириденко, Олена Анатоліївна
Palabras clave : неповнолітні;фізичне та психічне насильство;насильницькі злочини;склад злочину;детермінанти насильства;несовершеннолетние;физическое и психическое насилие;насильственные преступления;состав преступления;детерминанты насилия;juveniles;physical and mental violence;violent crimes;the crime determinants of violence
Fecha de publicación : 2015
Resumen : Досліджено проблему вивчення особливостей проявів тяжких насильницьких злочинів у підлітковому середовищі. Здійснено спробу кримінально-правового та психологічного аналізу різноманітних аспектів феноменології підліткового насильства. Визначено особливості виникнення та прояву різних форм насильницьких злочинів серед неповнолітніх.
URI : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1062
Aparece en las colecciones: Психологія оперативно-розшукової, слідчої та судової діяльності

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
17 (2).pdf140.95 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir
17.pdf236.42 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir
17 (1).pdf173.95 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.