Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/984
Titre: Наукові теорії про місце бюрократії в сучасному суспільстві
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Autre(s) titre(s): Научные теории о месте бюрократии в современном обществе
Auteur(s): Цапко, О. М.
Mots-clés: бюрократія; “залізний закон олігархії”; теорія раціональної бюрократії;;“дисфункція”; деперсоніфікація відносин; неформальні зв’язки; легітимація.
Date de publication: 2012
Résumé: Досліджено сутність і зміст основних наукових теорій щодо оцінки місця та ролі бюрократії в сучасних умовах, а також висвітлено їх актуальність у сучасному процесі проведення реформ в Україні. Исследована сущность и содержание основных научных теорий касательно оценки места и роли бюрократии в современных условиях, а также освещена их актуальность в современном процессе проведения реформ в Украине.
URI/URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/984
Collection(s) :Методологія права

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
13.pdfukr339.14 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
13(1).pdfrus339.14 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.