Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/984
Titel: Наукові теорії про місце бюрократії в сучасному суспільстві
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Sonstige Titel: Научные теории о месте бюрократии в современном обществе
Autoren: Цапко, О. М.
Stichwörter: бюрократія; “залізний закон олігархії”; теорія раціональної бюрократії;;“дисфункція”; деперсоніфікація відносин; неформальні зв’язки; легітимація.
Erscheinungsdatum: 2012
Zusammenfassung: Досліджено сутність і зміст основних наукових теорій щодо оцінки місця та ролі бюрократії в сучасних умовах, а також висвітлено їх актуальність у сучасному процесі проведення реформ в Україні. Исследована сущность и содержание основных научных теорий касательно оценки места и роли бюрократии в современных условиях, а также освещена их актуальность в современном процессе проведения реформ в Украине.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/984
Enthalten in den Sammlungen:Методологія права

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
13.pdfukr339.14 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen
13(1).pdfrus339.14 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.