Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7745
Title: Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї як засада у кримінальному провадженні Freedomfromself-disclosure and the right not to testify against closerelatives and family membersas a principle of criminal proceedings
metadata.local.udk: 343.132:343.296
metadata.local.vid: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.
metadata.local.special: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Other Titles: Свобода от саморазоблачения и право не свидетельствовать против близких родственников и членов семьи, как принцип уголовного производства
Authors: Хижна, Оксана Романівна
Khyzhna, Oksana
Keywords: свобода від самовикриття;право не свідчити;свобода от саморазоблачения;право не свидетельствовать;freedom from self-disclosure;the right not to testify
Issue Date: Oct-2018
Abstract: Дисертацію присвячено дослідженню засади свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї. Відображено історичний розвиток засади свободи від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів і членів сім’ї із моменту виникнення судочинства, яке відбувається після появи перших ознак державності, до сучасності. Розглянуто правову природу засади свободи від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї через правовідносини, що виникають між сторонами кримінального провадження під час забезпечення та дотримання прав. Проведено аналіз та порівняльно-правове дослідження стану, ступеня та форми правової регламентації засади свободи від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї у законодавстві Англії, США, Франції, Німеччини, Естонії, Білорусі, Словаччини, Литви, Азербайджану, Македонії та Хорватії у формі міжнародно-правових актів в галузі прав людини і судочинства. Встановлено, що обсяг дії свободи від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї визначається колом суб’єктів кримінальної процесуальної діяльності, на яких розповсюджується досліджувана засада, а сфера її дії поширюється на всі без винятку стадії кримінального процесу. Виокремлено та досліджено структурні елементи змісту засади свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї, до яких відносяться: наявність існуючих кримінальних процесуальних відносин, суб’єктом яких є особа, що потенційно може скористатися досліджуваною засадою; набуття цією особою певного процесуального статусу, щоб мати можливість скористатись наданими їй правами; виклик особи для участі в слідчій чи іншій процесуальній дії; обізнаність особи у наданих їй законом правах. Розкрито особливості реалізації свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї під час проведення слідчих (розшукових) дій у ході досудового розслідування, а саме: допиту, одночасного допиту двох чи більше раніше допитаних осіб, пред’явлення для впізнання, слідчого експерименту. Відображено особливості реалізації свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї під час судового провадження, зокрема підготовчого судового засідання, кримінального провадження на підставі угод, розгляду кримінального провадження судом першої та апеляційної інстанцій. Диссертация посвящена исследованию принципа свободы от саморазоблачения и права не свидетельствовать против близких родственников и членов семьи. Отражено историческое развитие принципа свободы от саморазоблачения и право не свидетельствовать против близких родственников и членов семьи с момента возникновения судопроизводства, которое произошло после появления первых признаков государственности и продлилось до современности. The dissertation is devoted to the study of the basis of freedom from self-disclosure and the right not to testify against close relatives and family members. The state of scientific researches, the current level of legal regulation, ensuring and realization of this basis of criminal production are disclosed. The evolution of the development and formation of freedom from self-disclosure and the right not to testify against close relatives and family members on the territory of Ukraine and in the legislation of foreign countries is researched.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7745
Appears in Collections:12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_khyzhna.pdf394.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.