Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7700
Title: Використання висновків ревізій у кримінальному провадженні Use of revision’s (audit’s) findings in criminal proceedings
metadata.local.udk: 343.14:657.6
metadata.local.vid: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.
metadata.local.special: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Other Titles: Использование заключений ревизий в уголовном производстве
Authors: Неганов, Віктор Вадимович
Nehanov, Viktor
Keywords: ревізія;висновок ревізії та акт перевірки;ревизия;заключение ревизии и акт проверки;audit;revision’s conclusion and act of inspection
Issue Date: Oct-2018
Abstract: Дисертацію присвячено дослідженню питань використання висновків ревізій у кримінальному провадженні, взаємодії органів досудового розслідування, суду, ДАСУ під час підготовки, призначення та проведення ревізій у кримінальному провадженні. Розкрито стан наукових досліджень проблем використання ревізії як форми спеціальних економічних знань у кримінальному провадженні. Здійснено порівняльно-правовий аналіз форм використання спеціальних економічних знань (включаючи ревізію, аудит) у кримінальному провадженні за законодавством інших країн і України. З’ясовано місце ревізій серед інших форм використання спеціальних економічних знань у кримінальному провадженні, їх співвідношення. Сформульовано пропозиції і рекомендації до методології підготовки, проведення, оформлення результатів ревізії, а також підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють відповідну сферу. Розроблено пропозиції щодо удосконалення законодавчого регулювання забезпечення підготовки, призначення і проведення ревізії у кримінальному провадженні. Диссертация посвящена исследованию вопросов использования заключений ревизий в уголовном производстве, взаимодействия органов досудебного расследования, суда, ГАСУ в процессе подготовки, назначения и проведения ревизий. The dissertation is devoted to the study of the use of revision’s (audit’s) findings of audits in criminal proceedings, issues of cooperation between pre-trial investigation units, the court, the State Audit Service of Ukraine during the preparation, appointment and conduct of revisions (audits) in criminal proceedings.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7700
Appears in Collections:12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoref_nehanov.pdf577.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.