Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7686
Titel: Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням професійних послуг. Науково-практичний коментар до розділу XVII Особливої частини Кримінального кодексу України
metadata.local.udk: 343.35(477)(094.58)
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
metadata.local.department: Кафедра кримінального права
Autoren: Савченко , А. В.
Кришевич , О. В.
Erscheinungsdatum: 2012
Zusammenfassung: У науково-практичному коментарі комплексно витлумачено положення розділу XVII Особливої частини Кримінального кодексу України (статті 364–370), які враховують найостанніші зміни та доповнення до Кримінального кодексу України в частині кримінально-правової протидії злочинам у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням професійних послуг. Використано репрезентативну кількість нормативно-правових актів, постанов Пленуму Верховного Суду України, матеріалів судової практики тощо. У коментарі також вирішено низку спірних питань щодо кваліфікації злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням професійних послуг, і відмежування їх один від одного. Враховано зміни станом на 17 січня 2012 року.
Beschreibung: Савченко А. В., Кришевич О. В. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням професійних послуг. Науково-практичний коментар до розділу XVII Особливої частини Кримінального кодексу України / За заг. ред. д. ю.н., проф. В. І. Шакуна. – К.: Алерта, 2012. – 160 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7686
Enthalten in den Sammlungen:Навчально-методичні матеріали

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Злоч у сфері служб діял 2012.pdf955.83 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.