Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7684
Titel: Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених із залученням неповнолітніх та щодо неповнолітніх
metadata.local.udk: 343.976
metadata.local.vid: Монографії, наукові звіти, аналітичні огляди.
metadata.local.department: Кафедра кримінального права
Autoren: Савченко, А. В.
Вартилецька, І. А.
Семенюк, О. О.
Луцак, О.О.
Erscheinungsdatum: 2016
Zusammenfassung: Монографія присвячена комплексному та системному розкриттю питань щодо кримінально-правової характеристики злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених із залученням неповнолітніх та щодо неповнолітніх. У роботі розглянуто стан наукового дослідження, генезис і зарубіжний досвід кримінальної відповідальності за вказані злочини, а також конкретизовано зміст їх об’єктивних та суб’єктивних ознак.
Beschreibung: Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених із залученням неповнолітніх та щодо неповнолітніх / Савченко А. В., Вартилецька І. А., Семенюк О. О., Луцак О.О. : [монографія]. – К. : НАВС, 2016. – 267 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7684
Enthalten in den Sammlungen:Монографії

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Моногр_НАРКО.pdf2.08 MBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.