Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7674
Title: Розслідування порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд. Investigation of violations of rules concerning the safe use of industrial products or the safe operation of buildings and structures
metadata.local.udk: 343.98:343.34
metadata.local.vid: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.
metadata.local.special: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Other Titles: Расследование нарушения правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений
Authors: Войтович, Ярослав Вячеславович
Voitovych, Iaroslav
Keywords: криміналістичні рекомендації;криминалистические рекомендации;forensic recommendations
Issue Date: Oct-2018
Abstract: Дисертацію присвячено дослідженню питань розслідування порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд. Розкрито стан наукових досліджень проблем розслідування цих злочинів, їх місце у системі злочинів проти безпеки виробництва, зв’язок з іншими злочинами. Визначено елементи криміналістичної характеристики порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд та розкрито їх зв’язки. Виокремлено типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування, конкретизовано перелік обставин, що підлягають встановленню при розслідуванні цих злочинів. Розкрито форми використання спеціальних знань та особливості проведення слідчих (розшукових) дій. Диссертация посвящена изучению вопросов расследования нарушения правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений. The dissertation is devoted to the investigation of issues of investigation of violations of rules concerning the safe use of industrial products or the safe operation of buildings and structures. The state of scientific researches of problems of investigation of these crimes, their place in the system of crimes against production safety, connection with other crimes is revealed. The elements of forensic characterization of violations of rules concerning safe use of industrial products or safe operation of buildings and structures and their connections are revealed. The typical investigative situations of the initial stage of investigation are singled out, the list of circumstances to be proved in the investigation of these crimes is specified. The forms of use of special knowledge and features of investigation (search) actions are revealed.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7674
Appears in Collections:12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vidhuk_voitovych_davydenko.pdf3.84 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk_voitovych_lukianchykov.pdf4.02 MBAdobe PDFView/Open
dysertatsia_voitovych.pdf3.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.