Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7429
Title: Показання потерпілого як джерело доказів у кримінальному провадженні. Victim’s testament as a source of evidence in criminal process.
metadata.local.udk: 343.122+343.14
metadata.local.vid: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.
metadata.local.special: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Other Titles: Показания потерпевшего как источник доказательств в уголовном производстве.
Authors: Сольонова, Олександрія Олександрівна
Solonova, Oleksandria
Keywords: потерпілий;докази;потерпевший;доказательства;victim;evidence
Issue Date: Sep-2018
Abstract: У дисертації здійснено комплексне дослідження теоретичних засад і практичних проблем отримання, перевірки та оцінки показань потерпілого як джерела доказів у кримінальному провадженні. Проаналізовано генезу законодавства про потерпілого від злочину та розкрито стан теоретичного розроблення проблематики його показань. Встановлено процедуру набуття особою статусу потерпілого у кримінальному процесі України, розкрито його зміст. Визначено сутність показань потерпілого, їх предмет та види, розкрито порядок отримання показань при проведенні допиту потерпілого на стадіях досудового розслідування та судового розгляду. Охарактеризовано порядок перевірки показань потерпілого, зокрема шляхом проведення за його участю слідчих (розшукових) дій, та їх оцінки щодо належності, допустимості, достатності та достовірності. Сформулювати пропозиції щодо удосконалення кримінального процесуального законодавства в аспекті отримання, перевірки та оцінки показань потерпілого як джерела доказів. В диссертации осуществлено комплексное исследование теоретических основ и практических проблем получения, проверки и оценки показаний потерпевшего как источника доказательств в уголовном производстве. A complex research of theoretical grounds and practical problems of receiving, examination and evaluation of victim’s testament as a source of evidence in criminal process has been done in this research.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/7429
Appears in Collections:12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoref_solenova_19092018.pdf571.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.