Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/6684
Title: Здійснення оперативно-розшукової діяльності з використанням правових засобів пізнавальної діяльності слідчого.Carrying Out of Operational-Search Activity Using Legal Means of Cognitive Activity of the Investigator
metadata.local.udk: 351.746.2:343.132
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Цуцкірідзе, М. С.
Tsutskiridze, M.
Keywords: слідчий;пізнавальна діяльність;оперативно-розшукова діяльність;досудове розслідування;investigator;cognitive activity;operative-search activity;pretrial investigation
Issue Date: 2018
Abstract: За Кримінально-процесуальним кодексом України 1960 року оперативнорозшукові дії могли бути проведені в межах розпочатого досудового розслідування, а за Кримінальним процесуальним кодексом 2012 року такі дії під час розслідування проводити заборонено. У зв’язку із цим у практиці досудового розслідування та судового розгляду виникають проблемні ситуації, пов’язані з допустимістю даних, здобутих за результатами оперативнорозшукових дій до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, як доказів у кримінальному провадженні. Такі ситуації в судовій діяльності вирішують неоднаково. Дослідження в статті здійснено на прикладі рішення суду касаційної інстанції щодо правомірності визнання доказами контрольованої та оперативної закупки товарів, предметів і речовин, зокрема заборонених для обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності з метою виявлення й документування фактів протиправних діянь, проведеної в межах оперативно-розшукової справи до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, і контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої та оперативної закупки в кримінальному провадженні.According of 1960, the Ukraine Code of Criminal Procedure, operational-search operations could be carried out within the framework of the pre-trial investigation initiated, and for the Ukraine Code of Criminal Procedure in 2012, such actions during the investigation are prohibited. In this regard, in the practice of pre-trial investigation and judicial consideration, there are problematic situations related to the admissibility of data obtained as a result of operative-search activities prior to entering information into the United Register of Pre-trial Investigations as evidence in criminal the proceedings. Such situations in court activities are not the same. The investigation of such situations in the article is carried out on the example of the decision of the court of cassation on the legality of the recognition of evidence of controlled and operational procurement of goods, objects and substances, including those forbidden for circulation, from individuals and legal entities, regardless of ownership, in order to identify and document the facts of unlawful acts., carried out within the framework of the operational investigation to the introduction of information to the United Register of Pretrial Investigations, and the control of the commission of a crime in the form of controlled and operational procurement in a criminal prosecution proceedings.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/6684
Appears in Collections:Діяльність працівників правоохоронних органів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24.pdf562.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.