Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/6662
Title: Забезпечення права на повагу до приватного та сімейного життя: регіональний і національний рівні.Ensuring the Right to Respect for Private and Family Life: Regional and National Levels
metadata.local.udk: 342.72/.73
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Кулик, Т. О.
Kulyk, T.
Keywords: права людини;право на повагу до приватного та сімейного життя;недоторканність житла;таємниця листування;конфіденційна інформація;human rights;the right to respect for private and family life;privacy;confidentiality of correspondence;confidential information
Issue Date: 2018
Abstract: Право на повагу до приватного та сімейного життя закріплене в Конституції України (ст. 32) та Конвенції про захист прав та основоположних свобод 1950 року (ст. 8) по-різному, тому в сучасній науці конституційного права актуальним є комплексне порівняльне дослідження його змісту. З огляду на євроінтеграційні процеси, державну політику, спрямовану на гармонізацію праворозуміння та правозастосування, дослідження практики Європейського суду з прав людини щодо застосування ст. 8 Конвенції слід здійснювати нерозривно з вивченням реалізації та практики захисту права, закріпленого в ст. 32 Конституції України. Комплексність цього завдання полягає в тому, що право на повагу до приватного та сімейного життя контрастує з правом на свободу думки і слова (у ст. 10 Конвенції – право на свободу вираження поглядів).The right to respect for private and family life is enshrined in the Constitution of Ukraine (Art. 32) and the Convention for the Protection of the Right and Fundamental Freedoms of 1950 (Art. 8) in various ways, in the modern science of constitutional law, the complex, comparative study of its content remains relevant. Taking into account the European integration processes and the state policy aimed at the harmonization of legal thinking and enforcement, the study of the practice of the European Court of Human Rights regarding the application of Art. 8 of the Convention should be inextricably linked with the study of implementation and practice in protecting the rights enshrined in Art. 32 of the Constitution of Ukraine. The complex nature of this work is that the right to respect for private and family life is in contrast to the right to freedom of thought and expression.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/6662
Appears in Collections:Законодавче врегулювання правозастосування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf557.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.