Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/6657
Title: Удосконалення нормативно-правового забезпечення проведення оперативно-розшукових заходів і негласних слідчих (розшукових) дій. Improvement of Legal and Regulatory Framework for Carrying out Operational-Search Activities and Covert Investigation (Search) Actions
metadata.local.udk: 351.746.2:343.132
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Василинчук В. І., В. І.
Никифорчук, Д. Й.
Vasylynchuk, V.
Nykyforchuk, D.
Keywords: оперативно-технічні заходи;негласні слідчі (розшукові) дії;підрозділи оперативно-технічних заходів;operative and technical measures;covert investigative actions;units of operative and technical measures
Issue Date: 2018
Abstract: Висвітлено особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-технічних заходів під час виявлення, документування й розслідування кримінальних правопорушень. Окреслено шляхи їх удосконалення. Підрозділи, уповноважені на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, у своїй діяльності керуються, зокрема, Інструкцією про організацію проведення негласних слідчих розшукових дій і використання їхніх результатів у кримінальному провадженні. Оскільки цей акт видано задовго до підписання законів України «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про Національну поліцію» та «Про Державне бюро розслідувань», закономірно, що в положеннях цієї Інструкції не йдеться про новостворені органи та не враховано положення зазначених законів. Для вирішення низки проблемних питань під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, нормативно-правового регулювання цієї сфери діяльності вповноважених оперативних підрозділів та інших органів нагальною є потреба розроблення нової редакції Інструкції про організацію проведення негласних слідчих розшукових дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні. Зазначене забезпечить дотримання законності в діяльності цих органів і підвищення ефективності їх роботи.In this article the authors revealed the peculiarities of conducting covert investigative (search) operations (CISO) and operativetechnical measures during the Detection, Documentation and Investigation of Criminal Offenses, as well as suggested ways to improve them. At the moment, units that are authorized to conduct such activities use the Instruction about organization of conducting covert investigative search operations and usage of their results in the criminal processes. One can not but draw attention to the fact that this act was signed and registered long before the signing of the Law of Ukraine «About National Anti-Corruption Bureau of Ukraine», laws «About National Police» and «About the State Bureau of Investigations». It is natural that in the provisions of the Instruction the newly created bodies and the provisions of the relevant laws have not been taken into account. With the aim of regulation of a lot of problematic questions in conducting CISO, normative-legal regulation of this sphere of activity of authorized operative units and a number of other bodies, the need of publication the Instruction about organization and conducting of covert investigative search operations and the usage of their results in the criminal processes in new edition is urgent. This will contribute to strengthening the rule of law in the activities of the above mentioned bodies and improving their effectiveness.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/6657
Appears in Collections:Законодавче врегулювання правозастосування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf560.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.