Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/5463
Titre: Криміналістична аналітика: інформаційні системи, інтегровані банки даних, електронні мережі.Criminalistics analysis: information systems, integrated data banks, electronic networks
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
metadata.local.department: Кафедра криміналістичного забезпечення та судових експертиз ННІ №2
Autre(s) titre(s): Криминалистическая аналитика: информационные системы, интегрированные банки данных, электронные сети
Auteur(s): Біленчук, Петро Дмитрович
Bilenchuk, Peter
Кофанов, Андрій Віталійович
Kofanov, Andrii
Кобилянський, Олег Леонідович
Kobylyanskiy, Oleg
Mots-clés: аналітичні системи;досудове розслідування;криміналістична аналітика;облікові документи;analytical systems;pre-trial investigation;criminalistics analytics;accounting documents;аналитические системы;досудебное расследование;криминалистическая аналитика;учетные документы
Date de publication: 2010
Résumé: Навчальний посібник висвітлює новітні ідеї, інновації, які використовують в експертній, слідчій і судовій практиці. У навчальному посібнику системно подаються криміналістичні засади інформаційно-аналітичного забезпечення розслідування злочинів.The textbook outlines the latest ideas, innovations that are used in expert, investigative and judicial practice. The training manual systematically provides forensic principles of information and analytical support for crime investigation.Учебное пособие освещает новейшие идеи, инновации, используемые в экспертной, следственной и судебной практике. В учебном пособии системно подаются криминалистические основы информационно-аналитического обеспечения расследования преступлений.
URI/URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/5463
Collection(s) :Навчальні посібники. Підручники

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
Криміналістична аналитика.pdf4.51 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.