Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/4685
Title: Про сутність прокурорського процесуального керівництва досудовим розслідуванням
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Руденко, Микола Васильович
Півненко, Валентин Павлович
Keywords: кримінальний процес;досудове розслідування;кримінальне правопорушення;прокурор;процесуальне керівництво;криминальный процесс;досудебное расследование;криминальное правонарушение;прокурор;процессуальное руководство;criminal process;pre-trial investigation;criminal offence;public prosecutor;judicial guidance
Issue Date: 2013
Abstract: На основі аналізу об'єктивних чинників, які зумовили зайняття прокурором ключового місця у досудовому розслідуванні реформованого кримінального процесу України, обґрунтовано наявність у нього (прокурора) в досудовій стадії кримінального провадження самостійної кримінальної процесуальної функції — процесуального керівництва органами дізнання і досудового слідства під час проведення ними розслідування конкретних кримінальних правопорушень.На основе анализа объективных факторов, обусловивших занятие прокурором ключевого места в досудебном расследовании реформированного уголовного процесса Украины, обосновывается наличие у него (прокурора) в досудебной стадии уголовного производства самостоятельной уголовной процессуальной функции —процессуального руководства органами дознания и досудебного следствия при проведении ими расследования конкретных уголовных правонарушений.Based on the analysis of objective factors determining employment attorney key place in the pre-trial investigation of the reformed criminal procedure of Ukraine, based on the presence he (the prosecutor) in the pre¬trial stage of criminal proceedings independent penal procedural functions — procedural guidance bodies of inquiry and pretrial investigation in their investigation of specific criminal violations.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/4685
Appears in Collections:#1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
49.pdf169.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.