Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/4353
Title: Криміналістичне дослідження матеріалів, речовин та виробів.Forensic investigation of materials, substances and products
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
metadata.local.department: Кафедра криміналістичного забезпечення та судових експертиз ННІ №2
Other Titles: Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий
Authors: Кофанов, Андрій Віталійович
Kofanov, Andrii
Keywords: криміналістичне дослідження матеріалів, речовин і виробів з них;спеціальні знання про матеріали і речовини;криміналістично значима інформація;джерело слідоутворення;процес взаємодії із зовнішнім середовищем;розкриття і розслідування злочинів;судово-експертні установи;криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий из них;специальные знания о материалах и вещества;криминалистически значимая информация;источник следообразования;процесс взаимодействия с внешней средой;раскрытие и расследовании преступлений;судебно-экспертные учреждения;forensic research of materials, substances and products from them;special knowledge about materials and substances;forensically significant information;source of tracing;the process of interaction with the environment;the disclosure and investigation of crimes;forensic expert institutions
Issue Date: 2009
Abstract: Спеціальний курс відображає сучасний рівень наукових, правових, організаційних і методичних положень криміналістичного дослідження матеріалів, речовин та виробів з них. В цьому спеціальному курсі розкрито сучасні можливості використання спеціальних знань про матеріали і речовини, що несуть криміналістично значущу інформацію про джерело слідоутворення та процес його взаємодії із зовнішнім середовищем, при розкритті та розслідуванні злочинів. The special course reflects the modern level of scientific, legal, organizational and methodological provisions of forensic research of materials, substances and products from them. This special course explores the current possibilities of using special knowledge about materials and substances that carry criminally relevant information about the source of traceability and the process of its interaction with the environment during the disclosure and investigation of crimes. Special course is designed for listeners, cadets, students, adjuncts, graduate students, faculty members of educational institutions of legal status, law enforcement officers and forensic expert institutions. Специальный курс отражает современный уровень научных, правовых, организационных и методических положений криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них. В этом специальном курсе раскрыты современные возможности использования специальных знаний о материалах и вещества, несущие криминалистически значимую информацию об источнике следообразования и процесс его взаимодействия с внешней средой, при раскрытии и расследовании преступлений.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/4353
Appears in Collections:Інші навчальні матеріалиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.