Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/4337
Title: Інформаційне суспільство: управління, право, технології, безпека.Information society: governance, law, technology, security
metadata.local.vid: Монографії, наукові звіти, аналітичні огляди.
metadata.local.department: Кафедра криміналістичного забезпечення та судових експертиз ННІ №2
Other Titles: Информационное общество: управление, право, технологии, безопасность
Authors: Біленчук, Петро Дмитрович
Кофанов, Андрій Віталійович
Кобилянський, Олег Леонідович
Міщенко, Борис Васильович
Bilenchuk, Peter
Kofanov, Andrii
Kobylyanskiy, Oleg
Mischenko, Boris
Keywords: інформаційне суспільство;управління;право;технології;безпека;информационное общество;управление;право;технологии;безопасность;information society;governance;law;technology;security
Issue Date: 2009
Abstract: У навчальному посібнику анонсовано сучасний стан доктринальних основ формування інформаційного суспільства (історія, теорія, практика), дається аналіз розвитку мережі Інтернет в інформаційному просторі України, висвітлюються віртуальні системи управління знаннями і характеризуються всесвітні телекомунікаційні мережі, розкривається сутність інформаційної безпеки в телекомунікаційному просторі світу. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, фахівців-практиків. The textbook outlines the current state of the doctrinal foundations of the formation of the information society (history, theory, practice), analyzes the development of the Internet in the information space of Ukraine, describes virtual knowledge management systems and describes the world telecommunication networks, reveals the essence of information security in the telecommunication space of the world. The manual is intended for students of higher educational establishments, teachers, postgraduate students, and practitioners. В учебном пособии анонсировано современное состояние доктринальных основ формирования информационного общества (история, теория, практика), дается анализ развития сети Интернет в информационном пространстве Украины, освещаются виртуальные системы управления знаниями и характеризуются всемирные телекоммуникационные сети, раскрывается сущность информационной безопасности в телеком-муникационном пространстве мира. Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, преподавателей, аспирантов, специалистов-практиков.
Description: Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Міщенко В.Б. Інформаційне суспільство: управління, право, технології, безпека. – Навчальний посібник. – Київ: ННІПСК КНУВС, 2009. – 60 с. – (Серія „Безпека людини, суспільства, держави”).
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/4337
Appears in Collections:Навчальні посібники. Підручники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Інформаційне суспільство.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.