Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/40
Title: Цивільно-правове регулювання відносин у сфері надання готельних послуг. The civil regulation of relations in the sphere of hotel services.
metadata.local.udk: 347.45/.47
metadata.local.vid: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.
metadata.local.special: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Other Titles: Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере предоставления гостиничных услуг.
Authors: Устінський, Андрій Вікторович
Keywords: готель, готельні послуги, договір про надання готельних послуг,;договір на готельне обслуговування, замовник, виконавець, гість, бронювання, тимчасове проживання.;гостиница, гостиничные услуги, договор о предоставлении гостиничных услуг,;договор на гостиничное обслуживание, заказчик, исполнитель, гость, бронирование, временное проживание.;hotel, hotel services, contract for the provision of hotel services, contract for hotel services;the customer, performer, guest, booking, temporary accommodation.
Issue Date: 14-Dec-2016
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2016. У дисертації здійснено комплексне наукове дослідження теоретичних і практичних проблем цивільно-правового регулювання відносин у сфері надання готельних послуг. Проаналізовано чинні нормативно-правові акти, які регулюють відносини у сфері надання готельних послуг. Сформульовано авторські визначення понять «готель», «готельні послуги», «договір про надання готельних послуг», виокремлено ознаки готельних послуг, проведено відмежування готельних послуг від суміжних правових категорій. З’ясовано правову природу договору про надання готельних послуг, досліджено його суб’єктний склад, проаналізовано порядок укладення та виділено його істотні умови. Розглянуто основні обов’язки сторін. Дано характеристику формам та способам захисту споживачів готельних послуг. Досліджено особливості цивільно-правової відповідальності виконавця за порушення умов договору. На основі проведеного дослідження сформульовано теоретичні висновки та пропозиції щодо вдосконалення норм чинного законодавства у досліджуваній сфері, зокрема розроблено проект наказу «Про внесення змін до Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг».Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Национальная академия внутренних дел. – Киев, 2016. В диссертации осуществлено комплексное научное исследование теоретических и практических проблем гражданско-правового регулирования отношений в сфере предоставления гостиничных услуг.The dissertation for the scientific degree of Candidate of Science of Law on specialty 12.00.03 – Civil Law and Civil Process; Family Law; International Private Law. – National Academy of Internal Affairs. – Kyiv, 2016. The thesis presents a comprehensive scientific study of theoretical and practical problems in civil law regulation of relations in the sphere of hotel services. The author analyzed the current legislation that regulates relations in the sphere of hotel services.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/40
Appears in Collections:12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ustinskij_avtoref.pdf929.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.