Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2696
Title: Теория государства в политико-правовой мысли Украины и России (Конец ХІХ-Начало ХХ вв.)
metadata.local.udk: 340.12
metadata.local.vid: Монографії, наукові звіти, аналітичні огляди.
Authors: Тимошенко, Віра Іванівна
Tymoshenko, Vira
Issue Date: 2014
Abstract: В монографии излагаются теоретико-методологические основы исследования государства, которые разрабатывались представителями юридических, социологических и идеократических теорий в политико-правовой мысли Украины и России конца ХІХ-начала XX вв. Рассматриваются исторические и теоретические истоки указанных теорий. На основе разных методологических подходов исследуется понятие государства и его сущность. Акцентируется внимание на проблемах государственной власти, взаимосвязи государства и общества. Для учёных-юристов, философов, социологов, политологов, а также преподавателей, аспирантов и студентов соответствующих вузов и факультетов. У монографії викладаються теоретико-методологічні засади дослідження держави, що розроблялися представниками юридичних, соціологічних та ідеократичних теорій в політико-правовій думці України і Росії кінця ХІХ-початку XX ст. Розглядаються історичні і теоретичні витоки вказаних теорій. На основі різних методологічних підходів досліджується поняття держави та її сутність. Акцентується увага на проблемах державної влади, взаємозв’язку держави і суспільства. Для вчених-юристів, філософів, соціологів, політологів, а також викладачів, аспірантів та студентів відповідних вузів і факультетів.
Description: Тимошенко В.И. Теория государства в политико-правовой мысли Украины и России (конец XIX – начало XX вв.); под. ред. В.И.Тимошенко: монография. – [2-е изд., перераб. и доп.] // Чернигов: Издатель Лозовой В.М., 2014. – 624 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2696
Appears in Collections:Роботи працівників відділення організації науково-дослідної роботи перемінного складу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тимошенко В.И.Теория государства. Монография.pdf1.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.