Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2694
Title: Формування концепції свободи особистості в історії політико-правової думки.Formation of the concept of individual free¬dom in the history of political and legal thought
metadata.local.udk: 340.1
metadata.local.vid: Інші твори наукового, науково-правктичного, навчального, навчально-методичного, довідкового та іншого характеру.
Other Titles: Формирование концепции свободы личности в истории политико-правовой мысли
Authors: Тимошенко, Віра Іванівна
Tymoshenko, Vira
Keywords: свобода;необхідність;рівність;право;свобода;необходимость;равенство;право;freedom;need;equality;law
Issue Date: 2016
Abstract: Аналізуються уявлення про свободу в античному світі, в Середні віки, в епоху Відродження, в Новий час і в сучасному світі. Визначається переважаюча думка щодо свободи в кожну названу епоху. Встановлено, що сприйняття свободи може бути позитивним і негативним. Свобода може бути елітарна і колективістська. Проблема свободи містить в собі ряд суперечностей, в результаті чого безмежна свобода може обернутись рабством. Аначізується проблема співвідношення свободи і рівності. Встановлюється зв'язок свободи і необхідності.Анализируются представления о свободе в античном мире, в Средние века, в эпоху Возрождения, в Новое время и в современном мире. Определяется преобладающая мысль о свободе в каждую на-званную эпоху. Установлено, что восприятие свободы может быть положительным и отрицательным. Свобода может быть элитарная и коллективистская. Проблема свободы содержит в себе ряд противоречий, в результате чего безграничная свобода может обернуться рабством. Анализируется проблема соотношения свободы и равенства. Устанавливается связь свободы и необходимости.Analyzes the idea of freedom in the ancient world, the Middle Ages, the Renaissance, in modern times and in today's world. Determine the prevailing opinion on freedom in each nominated era. It was established that the perception of freedom can be positive or negative. Freedom can be elitist and collectivist. The problem of freedom contains a number of contradictions, bringing boundless freedom can turn into slavery. The problem of value freedom and equality. The connection between freedom and necessity.
Description: Тимошенко В.І. Формування концепції свободи особистості в історії політико-правової думки // Держава і право: Збірник наукових праць. Серія Юридичні науки. Випуск 71 / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2016. – С.33-48.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2694
Appears in Collections:Роботи працівників відділення організації науково-дослідної роботи перемінного складуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.