Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/18639
Назва: Візуальне спостереження за особою, річчю або місцем якзасіб протидії торгівлі людьми.Visual Surveillance of a Person, a Thing or aPlace as a Way of Counteraction to the Trafficking In Human Beings
Галузь наукових знань відповідно до УДК: 343.14:351.745.7:343.974
Вид твору: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Автори: Грібов, М.Л.
Ємець, О.М.
Руснак, Д.І.
Hribov, M.
Yemets, O.
Rusnak, D.
Теми: візуальне спостереження;оперативні підрозділи;торгівля людьми;допустимі докази;кримінальне провадження;оперативно-розшукова діяльність;visual surveillance;operative units;human beings trafficking;admissible evidence;criminal proceeding;operative-search activity
Дата публікації: 2020
Короткий огляд (реферат): Мета дослідженняполягає у визначенні особливостей застосування візуального спостереження за особою, річчю або місцем у протидії торгівлі людьми. Методологія.Методологічний інструментарій обрано відповідно до поставленої мети, специфіки об’єкта та предмета дослідження. Основним є загальний діалектичний метод наукового пізнання реальних явищ, атакож їх зв’язків із практичною діяльністю оперативних підрозділів й органів досудового розслідування. Спеціальними методами дослідження, використаними в статті, є: метод системного аналізу, порівняльно-правовий, моделювання. Для досягнення мети дослідження та оцінювання його результатів було проведено інтерв’ювання та анкетування 200оперативних працівників. Теоретичний базис дослідження становлять останні наукові праці за обраним напрямом досліджень. Наукова новизна.У статті окреслено ознаки, які становлятьюридичний зміст візуального спостереження заособою, річчю або місцем. Розглянутоосновні ознаки вчинення торгівлі людьми, що можуть бути виявлені та зафіксовані під час проведення візуального спостереження, а також специфіку застосування цього інструменту в протидії торгівлі людьми. Визначено особливості поведінки осіб, причетних до торгівлі людьми, як об’єктів візуального спостереження. Висновки.Констатовано, що особливості застосування візуального спостереження та його поєднання з іншими оперативно-розшуковими заходами чи негласними слідчими (розшуковими) діями в межах протидії торгівлі людьми залежать від конкретної оперативно-тактичної (слідчої) ситуації. Його може бути застосовано як для фіксації ознак торгівлі людьми (з метою подальшого використання в доказуванні), так і для одержання інформації, що має оперативне (криміналістичне) значення та використовується для прийняття певних організаційних і тактичних рішень. З’ясовано основні завдання, що може бути виконано за допомогою візуального спостереження в межах протидії торгівлі людьми. Thepurpose of the research is to identify the peculiarities of the visual surveillance of a person, a thing or a place’s usage in the counteraction to the trafficking in human beings. Methodology. The methodological toolkit is chosen taking into account the purpose, the specifics of the object and the subject of the study. Its basis is general dialectical method of scientific cognition of real phenomena and also their connections with practical activity of the operative-search units and bodies of pre-trial investigation. Special methods of research, used in the article, are the methods of systematic analysis, comparative-legal and modeling ones. With the aim of evaluation of the research’s results the questionnaires of 200operative workers. The theoretical basis of the study is performed by the latest studies of native and foreign scientists who work in this specific field. Scientific novelty. The features which create the legal content of the visual surveillance of a person, a thing or a place are identified in the article. The main determinants of the human beings’ trafficking which can be identified and recorded at the time of conducting visual surveillance as well as the specifics of this tool’s usage in counteraction to the trafficking in human beings are defined. The peculiarities of the behavior of persons involved into the human beings’ trafficking as objects of visual surveillance are determined. Conclusions. It is stated that thepeculiarities of the visual surveillance’s usage and its combination with other operative-search or covert investigative (search) actions in the framework of counteracting the trafficking in human beings depend on the specific operative-tactical (search) situation. It can be used as to record the signs of the human beings’ trafficking (for further usage as a proof) so to obtain information which has operative (forensic) significance and is used to make certain organizational and tactical decisions. The main tasks that can be performed with the help of visual surveillance within the framework of counteracting the human beings’ trafficking are identified.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/18639
Розташовується у зібраннях:ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Візуальне спостереження за особою, річчю або місцем.pdf640.29 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.