Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/18625
Title: Правозахисна функція держав Центральної Європи: теоретичні та порівняльно-правові аспекти. Human rights function of Central European states: theoretical and comparative legal aspects.
metadata.local.udk: 340.12:342.7.001.36
metadata.local.vid: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.
metadata.local.special: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Other Titles: Правозащитная функция государств Центральной Европы: теоретические и сравнительно-правовые аспекты.
Authors: Копча, Василь Васильович
Kopca, Vasyl
Keywords: правозахисна функція держави;судовий захист конституції;поліцейська діяльність;верховенство права;human rights function of the state;judicial protection of the constitution;правозащитная функция государства;судебная защита конституции
Issue Date: Apr-2021
Abstract: У дисертації запропоновано концепцію, за якою правозахисна функція держави є пріоритетною державною діяльністю, що спрямована на захист інституційного правопорядку, в основі якого – конституційні принципи верховенства права, поваги до прав людини та демократії. Обґрунтовано, що в державах Центральної Європи, як і в європейській традиції загалом, концепції верховенства права і так званої матеріальної правової держави поєднані в цінностях, утілених у конституційних принципах, що спрямовані на обмеження публічної влади (поділ влади, поваги до прав людини). Аргументовано, що на підставі такого розуміння визначається місце судової влади (правосуддя) в державі, яке має засвідчувати реальний розподіл влади, а також реальну спроможність судової влади обмежувати дискреційні повноваження законодавчої та виконавчої гілок влади, у такий спосіб гарантуючи захист особи від свавілля. Доведено, що цього можна досягти лише за умови незалежності суду (і процедур правосуддя) від інших гілок влади. Визначено спільну тенденцію для всіх держав досліджуваного регіону, яка полягає в розумінні того, що повноваження прокуратури, спрямовані на захист верховенства права та прав людини, необхідно здійснювати ефективно й неупереджено. The author proposes a concept according to which the human rights function of the state is a priority state activity aimed at protecting the institutional order, which is based on the constitutional principles of the rule of law, respect for human rights and democracy. В диссертации предложена концепция, согласно которой правозащитная функция государства является приоритетной государственной деятельностью, направленной на защиту институционального правопорядка, в его основе – конституционные принципы верховенства права, уважения к правам человека и демократии.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/18625
Appears in Collections:12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_kopcha.pdf518.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.