Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/18624
Title: Запобігання незаконному заволодінню вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами. Prevention of illegal possession of firearms, ammunition, explosives.
metadata.local.udk: 343.344+343.85
metadata.local.vid: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.
metadata.local.special: 081 – Право
Authors: Кучер, Василь Михайлович
Kucher, Vasyl
Keywords: вогнепальна зброя;заходи запобігання;кримінологічна характеристика,;незаконне заволодіння;незаконний обіг зброї;протидія;firearms;prevention measures;criminological characteristics;illegal possession;illegal circulation of weapons;counteraction
Issue Date: Apr-2021
Abstract: Дисертація присвячена проблемним аспектам та особливостям кримінологічної характеристики та запобігання незаконному заволодінню вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами. У дисертації досліджено теоретико-методологічні засади дослідження запобігання незаконному заволодінню вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами; кримінологічна характеристика незаконного заволодіння вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами; заходи запобігання цим злочинам. Метою дисертаційного дослідження є комплексний кримінологічний і кримінально-правовий аналіз незаконного заволодіння вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, та розроблення на цій основі науково обґрунтованих заходів, спрямованих на запобігання ним. Перший розділ дослідження присвячений різним питанням наукового та нормативного розроблення окресленої проблематики. Наукове розроблення містить аналіз робіт тих науковців, що досліджували питання, пов’язані із запобіганням незаконному заволодінню вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами. Визначено роботи вчених на рівні кандидатських дисертацій, монографій, наукових статей тощо. Нормативне розроблення питань запобігання незаконному заволодінню вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами розглянуто на двох рівнях: міжнародному і національному. Міжнародний рівень містить низку нормативно-правових актів, прийнятих ООН та іншими світовими організаціями. Національний рівень на сьогодні представлений невеликою кількістю підзаконних нормативно-правових актів. Головною проблемою нормативного розроблення цього напрямку виділено відсутність у чинному законодавстві окремого Закону, який би регулював відносини у галузі обігу зброї. У дисертації наведені приклади інших держав, які свідчать про те, що із прийняттям національного законодавства у цій галузі, а також із законодавчим спрощенням дозволу на зберігання зброї, рівень злочинності значно знижується. Крім того, в межах першого розділу визначено методологію та предмет кримінологічного дослідження запобігання незаконному заволодінню вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами. Зауважено, що методологія дослідження окремих аспектів запобігання незаконному заволодінню вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами передбачає вивчення наукового підгрунтя, комплексу методів, методик, засобів отримання нових знань. Крім того, виділено три основних завдання кримінологічного дослідження. Перше полягає у вивченні кількісних та якісних показників цього виду злочинності (стан, рівень, структура, динаміка, характер, географія злочинності). Розв’язання цього завдання уможливлює розв’язання другого - вивчення причин злочинності у галузі незаконного обігу зброї. Третє завдання полягає в дослідженні системи здійснюваних у боротьбі зі злочинністю заходів з метою встановлення ефективності діяльності правоохоронних органів у запобігання незаконному заволодінню вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами. Предметом кримінологічного дослідження запобігання незаконному заволодінню вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами виділено такі його елементи. По-перш, кількісні, якісні та кількісно-якісні показники незаконного заволодіння вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, що відображають основні статистичні показники злочинності у цій галузі. Для повного дослідження цих показників приділено увагу латентності цих злочинів. Цей елемент предмета дослідження має науково-практичний інтерес та пов’язаний з дослідженням емпіричних відомостей, які представлені статистичними даними Офісу Генерального прокурора, Державної судової адміністрації України, матеріалами архівних кримінальних проваджень та опитування працівників правоохоронних органів. По-друге, ознаки особи злочинця, що вчиняє незаконні заволодіння вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами. В межах цього елементу предмета кримінологічного дослідження запобігання незаконному заволодінню вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами виділено два компоненти: по-перше, це кримінологічна характеристика вищезазначених осіб, яка містить певні групи їхніх ознак: соціально-демографічні, кримінально-правові, соціально-рольові, морально-психологічні; по-друге, це специфічна типізація вищезазначених осіб, яка запропонована на підставі вивчення матеріалів архівних кримінальних проваджень та інших емпіричних матеріалів. По-третє, комплекс факторів детермінації незаконного заволодіння вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, що містить класифікацію причин та умов вчинення аналізованих злочинних посягань. У дослідженні комплекс причин та умов розглянуто з позиції сутнісної детермінації, тобто увесь комплекс детермінант класифіковано в залежності від галузі суспільного життя, в якій ці детермінанти існують. Вказана класифікація має науково-практичне значення у зв’язку із головним її призначенням – вирішенням основного завдання кримінологічного дослідження. По-четверте, система заходів запобігання незаконному заволодінню вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, яка представлена у вигляді заходів, які повинні впроваджуватися на певних рівнях: загальносоціальному, спеціально-кримінологічному та індивідуальному. Розроблення цієї системи є вирішенням головної задачі кримінологічного дослідження. Крім того, у дослідженні певною мірою окреслені деякі додаткові елементи предмету кримінологічного дослідження запобігання незаконному заволодінню вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами: це, насамперед, питання латентності цих злочинів та окремі аспекти фонових явищ, що сприяють виникненню та існуванню цього виду злочинності. Кримінально-правовий аналіз незаконного заволодіння вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами містить в собі кримінально-правову характеристику цих злочинів (характеристика об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта, суб’єктивної сторони цих злочинів), а також аналіз застосування кримінальної відповідальності до осіб, що вчинили вказані правопорушення. Другий розділ дисертаційного дослідження присвячений кримінологічній характеристиці незаконних заволодінь вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами. Для аналізу кількісних, якісних та кількісно-якісних показників незаконного заволодіння вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами розглянуто різноманітні статистичні відомості, які представлені державними органами: Офісом Генерального прокурора, Державною судовою адміністрацією України та матеріалами вивчення архівних кримінальних проваджень цієї категорії. Стан, динаміка та структура – це основні показники злочинності. Статистичні відомості правоохоронних органів свідчать про зниження кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень, кваліфікованих за ст. 262 КК України. Досліджуючи загальні тенденції незаконного обігу зброї в нашій країні, звернуто увагу на зростання латентності цієї злочинності та збільшення впливу суспільно небезпечних наслідків цього виду кримінальних правопорушень. Особа злочинця розглянута як сукупність соціальних та соціально значущих властивостей (поглядів, здібностей, інтересів, потреб, моральних переконань і т.п.), відносин, що характеризують конкретну особу, яка вчинила незаконне заволодіння вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, у поєднанні з позаособистісними зовнішніми умовами та обставинами – властивостями, відносинами навколишнього середовища. В дисертації наведено типізацію осіб, які вчинили незаконне заволодіння вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами. Таких осіб розділено на групи в залежності від злочинного умислу, а також глибини та стійкості у них антигромадської спрямованості. Першу групу складають особи, які викрадають, вимагають або в інший спосіб незаконно заволодіють вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами для подальшої злочинної діяльності – це професійні злочинці. Другу групу представляють службові особи, які викрадають, вимагають або в інший спосіб незаконного заволодіють вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами з метою подальшого збуту цих предметів шляхом зловживання своїм службовим становищем – це спеціальні суб’єкти аналізованих кримінальних правопорушень. До третьої групи віднесені особи, які викрадають, вимагають або в інший спосіб незаконного заволодіють вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами з метою подальшого збуту цих предметів – це загальні суб’єкти аналізованих кримінальних правопорушень. Крім того, виділено також четверту групу - «випадкові» особи, які викрадають або в інший спосіб незаконного заволодіють вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами у зв’язку з вчиненням крадіжки чи іншого злочину проти власності, коли винна особа не знала про наявність цих предметів та умисел на незаконне заволодіння ними виник під час вчинення іншого злочину – це так звані випадкові злочинці. Детермінанти незаконних заволодінь вогнепальною зброєю, вибуховими речовинами, бойовими припасами класифіковано за критерієм характеру цих детермінант. Виділено фактори економічного характеру – на аналізовані злочини такі фактори мають незначний вплив, можна виділити лише приватизаційні процеси та ймовірну можливість вчинення таких злочинів службовими особами шляхом використання службового становища, однак вивчення судової практики та архівних матеріалів кримінальних проваджень не знайшли підтвердження цій тезі. Також, фактором економічного характеру можна вважати так званий «тіньовий» сектор економіки як одна з причин незаконного обігу зброї взагалі. Крім того, важливими є фактори соціального характеру. Ці фактори визначають соціальний рівень населення. Їхній вплив значно змінює стан і динаміку незаконних заволодінь вогнепальною зброєю, вибуховими речовинами, бойовими припасами. Адже відповідно до статистичних відомостей та матеріалів вивчення архівних кримінальних проваджень, саме корисливий мотив зустрічається найчастіше при вчиненні цього злочину. Також розглянуто фактори соціально-культурного характеру. Інтернет ресурси та ЗМІ часто пропагандують позицію, відповідно до якої вважається «модно» мати вогнепальну зброю, тому це може впливати на вчинення незаконних заволодінь вогнепальною зброєю, вибуховими речовинами, бойовими припасами. Ще одну групу складають фактори політико-правового характеру. Зауважено, що сьогодні їхній вплив чи не найважливіший. Саме військові протистояння, наявність великої кількості зброї у населення, відсутність законодавчого закріплення обігу зброї в нашій країні найбільше впливають на ці злочини. Третій розділ дисертаційного дослідження присвячений системі заходів запобігання незаконному заволодінню вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами. Ці заходи розглянуто на трьох рівнях: загальносоціальному, спеціально-кримінологічному та індивідуальному. До загальносоціальних заходів віднесено широку сферу економічних, політичних, ідеологічних, культурних, побутових та інших заходів, спрямованих на вирішення завдання усунення причин і умов злочинності. Спеціально-кримінологічні заходи запропоновано розділити на три напрямки: виявлення обставин, які можуть обумовлювати вчинення незаконних заволодінь вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами злочинів; запобігання кримінальним правопорушенням, які реально можуть бути вчинені; припинення таких кримінальних правопорушень та попередження рецидиву. В межах цих напрямків повинна проводитися індивідуальна профілактика незаконних заволодінь вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами. Крім того, в межах цього розділу на підставі вивчення статистичних даних та матеріалів архівних кримінальних проваджень, а також теоретичних розроблень науковців у цій галузі, запропоновано класифікацію способів вчинення цих злочинів. Також третій розділ дисертації містить основні аспекти взаємодії правоохоронних органів у запобіганні незаконному заволодінню вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами. Цю взаємодію розглянуто у декількох аспектах: по-перше, це взаємодія між правоохоронними органами по горизонталі та по вертикалі; по-друге, це взаємодія між правоохоронними органами та громадськістю й громадськими організаціями; по-третє, це взаємодія правоохоронних органів України з різними міжнародними організаціями. The dissertation is devoted to problematic aspects and peculiarities of criminological characteristics and prevention of illegal possession of firearms, ammunition, explosives. The dissertation investigates the theoretical and methodological principles of research on the prevention of illegal possession of firearms, ammunition, explosives; criminological characteristics of illegal possession of firearms, ammunition, explosives; measures to prevent these crimes. The purpose of the dissertation research is a comprehensive criminological and criminal-legal analysis of illegal possession of firearms, ammunition, explosives, and the development on this basis of scientifically sound measures aimed at preventing them. The first section of the study is devoted to various issues of scientific and regulatory development of the outlined issues. The research includes an analysis of the work of scientists who have studied issues related to the prevention of illegal possession of firearms, ammunition and explosives. The works of scientists at the level of candidate dissertations, monographs, scientific articles, etc. are determined. Normative elaboration of issues of prevention of illegal possession of firearms, ammunition, explosives is considered at two levels: international and national. The international level contains a number of regulations adopted by the UN and other world organizations. The national level is currently represented by a small number of bylaws. The main problem of normative development of this direction is the absence in the current legislation of a separate Law that would regulate relations in the field of arms trafficking. The dissertation presents examples of other states, which show that with the adoption of national legislation in this area, as well as with the legislative simplification of the permit for the possession of weapons, the crime rate is significantly reduced. In addition, the first section defines the methodology and subject of criminological research to prevent the illegal acquisition of firearms, ammunition, explosives. It is noted that the methodology of research of certain aspects of prevention of illegal possession of firearms, ammunition, explosives involves the study of the scientific basis, a set of methods, techniques, means of obtaining new knowledge. In addition, there are three main tasks of criminological research. The first is to study the quantitative and qualitative indicators of this type of crime (state, level, structure, dynamics, nature, geography of crime). Solving this problem makes it possible to solve the second - to study the causes of crime in the field of illicit trafficking in weapons. The third task is to study the system of measures taken in the fight against crime in order to establish the effectiveness of law enforcement agencies in preventing the illegal acquisition of firearms, ammunition, explosives. The subject of criminological research to prevent the illegal acquisition of firearms, ammunition, explosives identified the following elements. First, quantitative, qualitative and quantitative-qualitative indicators of illegal possession of firearms, ammunition, explosives, reflecting the main statistical indicators of crime in this area. For a full study of these indicators, attention is paid to the latency of these crimes. This element of the subject of research is of scientific and practical interest and is related to the study of empirical information provided by statistics of the Office of the Prosecutor General, the State Judicial Administration of Ukraine, materials of archival criminal proceedings and surveys of law enforcement officers. Secondly, the signs of the identity of a criminal who commits illegal possession of firearms, ammunition, explosives. Within this element of the subject of criminological research to prevent the illegal acquisition of firearms, ammunition, explosives, two components are identified: first, it is a criminological characteristic of the above persons, which contains certain groups of their characteristics: socio-demographic, criminal law, socio-role , moral and psychological; secondly, it is a specific typification of the above-mentioned persons, which is proposed on the basis of studying the materials of archival criminal proceedings and other empirical materials. Third, a set of factors determining the illegal possession of firearms, ammunition, explosives, which contains a classification of the causes and conditions of the analyzed criminal encroachments. The study considers a set of causes and conditions from the standpoint of essential determination, ie the whole set of determinants is classified depending on the area of public life in which these determinants exist. This classification has scientific and practical significance in connection with its main purpose - the solution of the main task of criminological research. Fourth, the system of measures to prevent the illegal acquisition of firearms, ammunition, explosives, which is presented in the form of measures to be implemented at certain levels: general, special, criminological and individual. The development of this system is the solution of the main task of criminological research. In addition, the study to some extent outlines some additional elements of the subject of criminological research to prevent the misappropriation of firearms, ammunition, explosives: these are primarily issues of latency of these crimes and some aspects of background phenomena that contribute to the emergence and existence of this crime. Criminal-legal analysis of illegal possession of firearms, ammunition, explosives includes criminal-legal characteristics of these crimes (characteristics of the object, objective side, subject, subjective side of these crimes), as well as analysis of the application criminal liability to the persons who committed the specified offenses. The second section of the dissertation research is devoted to the criminological characteristics of illegal seizures of firearms, ammunition, explosives. To analyze the quantitative, qualitative and quantitative indicators of illegal possession of firearms, ammunition, explosives, various statistical data presented by state bodies: the Office of the Prosecutor General, the State Judicial Administration of Ukraine and materials of archival criminal proceedings in this category. Status, dynamics and structure are the main indicators of crime. Official statistics show a slight decrease in the number of registered crimes under Art. 262 of the Criminal Code of Ukraine. Examining the general trends of arms trafficking in our country, attention is paid to the growing latency of this crime and increasing the impact of its socially dangerous consequences. The identity of the offender is considered as a set of social and socially significant properties (views, abilities, interests, needs, moral beliefs, etc.), relationships that characterize a particular person who committed illegal possession of firearms, ammunition, explosives, in combination with impersonal external conditions and circumstances - properties, relations of the environment. The dissertation presents a typification of persons who committed illegal possession of firearms, ammunition, explosives. Such persons are divided into groups depending on the criminal intent, as well as the depth and stability of their anti-social orientation. The first group consists of persons who abduct, demand or otherwise illegally seize firearms, ammunition, explosives for further criminal activity - these are professional criminals. The second group consists of officials who steal, demand or otherwise illegally seize firearms, ammunition, explosives in order to further sell these items by abusing their official position - these are special subjects of the analyzed criminal offenses. The third group includes persons who steal, demand or otherwise illegally seize firearms, ammunition, explosives for the purpose of further sale of these items - these are the common subjects of the analyzed criminal offenses. In addition, there is a fourth group - "accidental" persons who steal or otherwise illegally seize firearms, ammunition, explosives in connection with theft or other crime against property, when the perpetrator did not know about the presence of these objects and intent to illegally seize them arose during the commission of another crime - the so-called random criminals. Determinants of illegal possession of firearms, explosives, ammunition are classified according to the nature of these determinants. Economic factors are highlighted - such factors have little influence on the analyzed crimes, only privatization processes and the probable possibility of such crimes by officials through the use of official position, but the study of case law and archival materials of criminal proceedings did not confirm this thesis. Also, a factor of economic nature can be considered the so-called "shadow" sector of the economy as one of the causes of illicit arms trafficking in general. In addition, social factors are important. These factors determine the social level of the population. Their influence significantly changes the state and dynamics of illegal seizures of firearms, explosives, and ammunition. After all, according to statistical data and materials of the study of archival criminal proceedings, it is the selfish motive that is most common in the commission of this crime. Socio-cultural factors are also considered. Internet resources and the media often promote the position that it is considered "fashionable" to have a firearm, so it can influence the commission of illegal seizure of firearms, explosives, ammunition. Another group consists of political and legal factors. It is noted that today their influence is perhaps the most important. It is the military confrontation, the presence of a large number of weapons in the population, the lack of legislative consolidation of arms trafficking in our country that have the greatest impact on these crimes. The third section of the dissertation research is devoted to the system of measures to prevent the illegal seizure of firearms, ammunition, explosives. These measures are considered at three levels: general social, special criminological and individual. The general social measures include a wide range of economic, political, ideological, cultural, domestic and other measures aimed at solving the problem of eliminating the causes and conditions of crime. It is proposed to divide special criminological measures into three directions: identification of circumstances that may lead to the commission of illegal possession of firearms, ammunition, explosives of crimes; prevention of criminal offenses that can actually be committed; cessation of such criminal offenses and prevention of recidivism. Within these areas, individual prevention of illegal seizure of firearms, ammunition, and explosives should be carried out. In addition, within this section, based on the study of statistics and materials of archival criminal proceedings, as well as theoretical developments of scientists in this field, a classification of ways to commit these crimes is proposed. Also, the third section of the dissertation contains the main aspects of cooperation between law enforcement agencies in preventing the illegal acquisition of firearms, ammunition, explosives. This interaction is considered in several aspects: first, it is the interaction between law enforcement agencies horizontally and vertically; secondly, it is the interaction between law enforcement agencies and the public and non-governmental organizations; thirdly, it is the interaction of Ukrainian law enforcement agencies with various international organizations.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/18624
Appears in Collections:081 - Право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dysert_kucher.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk_kucher_diordiai.pdf2.03 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk_kucher_nazymko.pdf2.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.