Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/18623
Title: Запобігання незаконному заволодінню паспортом або іншим важливим особистим документом. Prevention of unlawful appropriation of a passport or other essential personal document.
metadata.local.udk: 343.97
metadata.local.vid: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.
metadata.local.special: 081 – Право
Authors: Гетьман, Анастасія Дмитрівна
Hetman, Anastasiia
Keywords: запобігання;незаконне заволодіння;паспорт;важливий особистий документ;кримінологічна характеристика;детермінанти;особа злочинця;загально-соціальні заходи;спеціально-кримінологічні заходи;індивідуальні заходи;віктимологічне запобігання;prevention;unlawful appropriation;passport;essential personal document;criminological characterization;general social measures;special criminological measures
Issue Date: Apr-2021
Abstract: Дисертацію присвячено дослідженню питань запобігання незаконному заволодінню паспортом або іншим важливим особистим документом. Проаналізовано сучасний стан наукового дослідження проблеми запобігання незаконному заволодінню паспортом або іншим важливим особистим документом. Окремо, акцентовано увагу на визначення предмету злочинного посягання для чого здійснено аналіз чинного законодавства та судової практики з метою виокремлення переліку документів, які можна віднести до важливого особистого документу. У дисертації розглянуто основні тенденції, механізми та підходи до запобігання кримінальним правопорушенням в зарубіжних країнах. Здійснено порівняльний аналіз міжнародно-правових заходів запобігання незаконному заволодінню паспортом або іншим важливим особистим документом. На основі вивчення кримінального законодавства Грузії, Германії, Швеції, Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Молдови, Азербайджанської Республіки, Республіки Арменії, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Республіки Таджикистану, Туркменістану, Республіки Узбекистан, Естонії, було встановлено, що у вищезазначених країнах на законодавчому рівні передбачено склад кримінального правопорушення предметом якого є паспорт або інший особистий важливий документ. Крім того, дисертанту вдалось дослідити санкції зарубіжних країн за кримінальні правопорушення щодо заволодіння паспортом або іншим особистим важливим документом. Розкрито дієві технології та способи захисту паспортів та інших важливих особистих документів, які використовуються в іноземних державах, наведено рекомендації щодо подальшого впровадження таких технологій в правову дійсність України. З’ясовано генезис кримінальної відповідальності за незаконні дії з паспортом або іншими важливими особистими документами з часів Української СРСР по теперішній час. Напрацьовано пропозиції щодо вдосконалення диспозиції та санкції частини 3 статті 357 КК України. Розкрито зміст елементів кримінологічної характеристики незаконного заволодіння паспортом або іншим важливим особистим документом, зокрема відомості про кількісні та якісні показники таких кримінальних правопорушень, детермінанти, які сприяють їх учиненню. Виокремлено географічні особливості, які характерні для вчинення незаконного заволодіння паспортом або іншим важливим особистим документом. На підставі аналізу судових справ та кримінальних проваджень у дисертаційному дослідженні виокремлено основні способи незаконного заволодіння паспортом або іншим важливим особистим документом, такі як викрадення, привласнення, вимагання документів, придбання, заволодіння ними шляхом шахрайства. У дисертації звертають увагу на найпоширеніші механізми використання чужих важливих особистих документів такі як повна підробка; часткова зміна інформації в чинному документі; фальсифікація; використання чинного, анульованого або недійсного документу без змін. Дисертантом встановлено, що найчастіше кримінальні правопорушення розглядуваної групи вчиняються з метою: отримання суб’єктивних прав передбачених для окремої категорії осіб, отримання кредитних коштів, оформлення кредитної картки, іпотеки, оформлення позики, оформленні документів на машину, у туристичній сфері, шахрайство з нерухомістю, укладання нікчемних угод про оренду нерухомості, при працевлаштуванні, торгівля людьми, тощо. Окремо здійснено кримінологічну характеристику значущих ознак злочинців, які посягають на паспорт або інший важливий особистий документ та запропоновано їх кримінологічний портрет. Зокрема, вивчено соціально-демографічну, кримінально-правову, морально-психологічну характеристику та інтелектуальні, емоційні та вольові якості, психічну і психологічну сторони злочинця, який посягає на паспорт або інший важливий особистий документ. Розкрито зміст кримінологічних детермінант незаконного заволодіння паспортом або іншим важливим особистим документом: антигромадської установки особистості та конкретної життєвої ситуації. В межах аналізу загально соціальних заходів запобігання незаконного заволодіння паспортом або іншим важливим особистим документом, вивчено законодавство, що регулює суспільні відносини у сфері використання паспорту або іншого важливого особистого документу, зокрема Кримінальний кодекс України, розпорядження КМУ «Про схвалення проекту Плану дій Україна - ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки» від 13 червня 2007 року № 406-р, Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», постанова КМУ від 07 травня 2014 року № 152 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, його тимчасового затримання та вилучення», «Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України», затверджений постановою КМУ від 25 березня 2015 року № 302, Плані дій з лібералізації візового режиму «Безвізовий діалог між Україною та ЄС», Угоду про оперативне та стратегічне співробітництво між Україною та Європейським Союзом, Угоду про оперативне та стратегічне співробітництво між Україною та Європолом, тощо. Крім того, у дисертації розглянуто заходи загальносоціального запобігання незаконному заволодінню паспортом або іншим важливим особистим документом, зокрема окреслено важливість ефективної взаємодії між органами держави та громадянами для запобігання кримінальним правопорушенням та вказано, що така взаємодія є потужним антикриміногенним чинником. Класифіковано суб’єктів запобігання незаконного заволодіння паспортом або іншим важливим особистим документом на загальних: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України та спеціальних: прокуратура, органи внутрішніх справ, Державна прикордонна служба України, Державна міграційна служба України, проаналізовано повноваження, мету та завдання таких органів у запобіганні незаконному заволодінню паспортом або іншим важливим особистим документом. У рамках дослідження спеціально-кримінологічного запобігання незаконному заволодінню паспортом або іншим важливим особистим документом дисертант пропонує імплементувати в Україні міжнародний досвід, зокрема три стратегії: збільшення зусиль, які повинен докласти злочинець для здійснення кримінального правопорушення , збільшенні ризиків, які спідкають злочинця під час вчинення незаконного заволодіння паспортом або іншим особистим важливим документом, зменшення винагороди або вигод, які злочинець розраховує отримати від незаконного заволодіння паспортом або іншим особистим важливим документом. Встановлено, що під час здійснення індивідуальних заходів запобігання незаконному заволодінню паспортом або іншим важливим особистим документом необхідно враховувати соціально-демографічні, соціально-рольові характеристики та індивідуально-психологічні особливості осіб схильних до антигромадської поведінки. Окремий підрозділ дисертації відведено на висвітлення особливостей віктимологічних заходів запобігання незаконному заволодінню паспортом або іншим важливим особистим документом. Зокрема, розглянуто віктимологічну характеристику жертв (потерпілих) від незаконного заволодіння паспортом або іншим важливим особистим документом. Запропоновано комплекс запобіжних віктимологічних заходів, спрямованих на потерпілого та потенційну жертву незаконного заволодіння паспортом або іншим важливим особистим документом. Dissertation is devoted to the research of issues of prevention of unlawful appropriation of a passport or other essential personal document. The current state of scientific research on the problem of prevention of unlawful appropriation of a passport or other essential personal document is analyzed. Separately, is paid attention to determining the subject of criminal encroachment, for which an analysis of current legislation and case law was carried out in order to allocate the list of documents that can be attributed to an essential personal document. The dissertation considers the main tendencies, mechanisms and approaches to crime prevention in foreign countries. A comparative analysis of international legal measures of prevention of unlawful appropriation of a passport or other essential personal document. On the basis of studying of the criminal legislation of Georgia, Germany, Sweden, the Russian Federation, the Republic of Belarus, the Republic of Moldova, the Republic of Azerbaijan, the Republic of Armenia, the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Republic of Tajikistan, Turkmenistan, the Republic of Uzbekistan and Estonia was established that in the above-mentioned countries in terms of legislation provided under corpus delicti subject of which is a passport or other essential personal document. In addition, the sanctions of foreign countries for crimes related unlawful appropriation of a passport or other essential personal document were investigated. Effective technologies and methods of protection of passports and other essential personal documents used in foreign countries are revealed, recommendations on further introduction of such technologies into the legal reality of Ukraine are given. The genesis of criminal liability for unlawful actions with a passport or other important personal documents from the time of the Ukrainian USSR to the present is clarified. The proposals have been developed to improve the disposition and sanction of Part 3 of Article 357 of the Criminal Code of Ukraine. The content of the elements of criminological characteristics of unlawful appropriation of a passport or other essential personal document, in particular, information on quantitative and qualitative indicators of such crimes, determinants that contribute to their commission. The geographical features that are characteristic of committing of unlawful appropriation of a passport or other essential personal document are highlighted. Based on the analysis of court cases and criminal proceedings, the dissertation research identifies the main ways of unlawful appropriation of a passport or other essential personal document, such as theft, misappropriation, extortion of documents, acquisition, appropriation by fraud. The dissertation draws attention to the most common mechanisms of using other people's essential personal documents such as complete forgery; partial change of information in the current document; falsification; use of a valid, canceled or invalid document without changes. It is established that most often crimes of this group are committed for the purpose of: obtaining subjective rights provided for a certain category of persons, obtaining credit, credit card registration, mortgage, loan, car documents, in the tourism industry, real estate fraud, null and void real estate lease agreements, at employment, at human trafficking, etc. Separately, the criminological characterization of significant features of criminals who encroach on a passport or other essential personal document is carried out and their criminological portrait is offered. In particular, the socio-demographic, criminal-legal, moral-psychological characteristics and intellectual, emotional and volitional qualities, mental and psychological aspects of a criminal who encroaches on a passport or other essential personal document are studied. The content of criminological determinants of illegal possession of a passport or other important personal document is revealed: anti-social attitude of a person and a specific life situation. Within the analysis of general social measures of prevention of unlawful appropriation of a passport or other essential personal document, the legislation governing public relations in the use of a passport or other essential personal document has been studied, in particular the Criminal Code of Ukraine, the Regulation of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the draft EU-Ukraine Action Plan in the field of justice, freedom and security” of June 13th, 2007 № 406-r, Law of Ukraine “On the Unified State Demographic Register and documents confirming the citizenship of Ukraine, identity or special status”, Resolution of the Cabinet of Ministers of May 7th, 2014 № 152 “On approval of the sample form, technical description and Procedure for registration, issuance, exchange, forwarding, seizure, return to the state, destruction of the passport of a citizen of Ukraine for travel abroad with contactless electronic media, his temporary detention”, “Procedure for registration, issuance, exchange, transfer, seizure, return to the state, invalidation and destruction of the passport of a citizen of Ukraine”, approved by the Cabinet of Ministers of March 25th, 2015 № 302, Visa Liberalization Action Plan “Visa-Free Dialogue between Ukraine and the EU”, Agreement on Operational and Strategic Cooperation between Ukraine and the European Union, Agreement on Operational and Strategic Cooperation between Ukraine and Europol, etc. In addition, the dissertation considers measures of general social prevention of unlawful appropriation of a passport or other essential personal document, in particular outlines the importance of effective cooperation between government and citizens to prevent crime and states that such interaction is a powerful anti-criminogenic factor. The subjects of prevention unlawful appropriation of a passport or other essential personal document are classified in general: the Verkhovna Rada of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine and special: prosecutor's office, internal affairs bodies, State Border Guard Service of Ukraine, State Migration Service of Ukraine, analyzed powers, goals and tasks of such bodies in preventing of unlawful appropriation of a passport or other essential personal document. Within the scope of the studying of special criminological prevention of unlawful appropriation of a passport or other essential personal document, it is proposed to implement international experience in Ukraine, including three strategies: increasing the efforts of the criminal to commit a crime, increasing the risks of unlawful appropriation of a passport or other essential document, a reduction of the remuneration or benefits that the criminal expects to receive from the unlawful appropriation of a passport or other essential document. It is established that when implementing individual measures to prevent unlawful appropriation of a passport or other essential personal document, it is necessary to take into account socio-demographic, social characteristics and individual psychological characteristics of persons prone to anti-social behavior. A separate section of the dissertation is devoted to the features of victimological measures to prevent crimes committed by unlawful appropriation of a passport or other essential personal document. In particular, the victimological characteristics of victims (sufferer) of unlawful appropriation of a passport or other essential personal document are considered. A set of precautionary victimological measures aimed at the victim and potential sufferer of unlawful appropriation of a passport or other essential personal document is proposed.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/18623
Appears in Collections:081 - Право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dysert_hetman.pdf2.26 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk_hetman_diordiai.pdf2.16 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk_hetman_holovkin.pdf384.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.