Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/17587
Title: Розгляд справ про адміністративні правопорушення патрульною поліцією
metadata.local.vid: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.
metadata.local.special: 081 – Право
Authors: Абдулкадірова, Ельвіра Енверівна
Abdulkadirova, Elvira
Keywords: патрульна поліція;адміністративне правопорушення;адміністративний процес;розгляд справ;адміністративна відповідальність;учасники розгляду справи;нормативно-правовий акт;міжнародний досвід;принципи розгляду справ;законодавство
Issue Date: Sep-2020
Abstract: У дисертації досліджено процес розгляду справ про адміністративні правопорушення патрульною поліцією, його поняття, принципи, особливості, ознаки, нормативно-правове забезпечення, права та обов’язки учасників зазначеного процесу, зарубіжний досвід у сфері об’єкта дослідження. Надано пропозиції щодо вдосконалення процедури реалізації цього процесу. Наголошено на тому, що актуальність теми зумовлена сучасним станом розвитку адміністративно-деліктного процесу, а саме розглядом справ про адміністративні правопорушення патрульною поліцією, який означений відсутністю комплексного аналізу законодавчої бази, що регламентує процес здійснення розгляду справ про адміністративні правопорушення посадовими особами патрульної поліції. Це зумовлено тим, що патрульна поліція – відносно новий підрозділ Національної поліції України, який було створено 2015 року в межах реформування правоохоронної системи. Унаслідок цього процедура розгляду справ про адміністративні правопорушення зазнала кардинальних змін, на противагу моделі, яка існувала за часів міліції. Будьякі зміни в законодавстві спроможні спричиняти негативні наслідки у вигляді колізій і прогалин, що засвідчує доцільність детального вивчення та аналізу законодавства в зазначеній сфері, виявлення недоліків та пошуку способів їх усунення з метою вдосконалення нормативно-правової бази, яка регламентує діяльність патрульної поліції, пов’язаної з розглядом справ про адміністративні правопорушення. Визначено поняття розгляду справ про адміністративні правопорушення патрульною поліцією. На підставі вивчення відповідних законодавчих актів і наукових джерел щодо зазначеного питання встановлено відсутність єдиного загальновизнаного тлумачення вказаної категорії. З метою усунення такого недоліку здійснено аналіз складових досліджуваного об’єкта, з огляду на що запропоновано авторський варіант визначення поняття розгляду справ про адміністративні правопорушення патрульною поліцією. Встановлено принципи, на яких має ґрунтуватися діяльність посадових осіб патрульної поліції під час здійснення розгляду справ про адміністративні правопорушення. Зокрема, розкрито зміст конституційних принципів, загальних принципів адміністративного процесу, принципів, які закріплені в Законі України «Про Національну поліцію» та принципів, передбачених міжнародними нормативно-правовими актами. З урахуванням особливостей діяльності патрульної поліції України запропоновано виокремити спеціальні принципи, на яких має ґрунтуватися діяльність посадових осіб патрульної поліції під час здійснення розгляду справ про адміністративні правопорушення. Запропоновано авторський перелік зазначених принципів, обґрунтовано сутність кожного з них і доведено доцільність їх розгляду окремо від загальних принципів адміністративноделіктного процесу. Істотну увагу приділено вибору методики дослідження розгляду справ про адміністративні правопорушення патрульною поліцією, адже визначення оптимальних методів наукового пізнання, які відповідатимуть меті, предмету, об’єкту дослідження, спроможні забезпечити повноту та об’єктивність отриманих результатів, є однією з ключових передумов належного виконання поставлених у дисертації завдань. Методологічний інструментарій у роботі спроектовано таким чином, щоб накопичена інформаційна база містила відомості об’єктивного та суб’єктивного змісту, адже саме їх поєднання є запорукою отримання вірогідних результатів у процесі дослідницької діяльності. Зазначено, що в адміністративному законодавстві нашої держави передбачено декілька десятків суб’єктів, які уповноважені здійснювати розгляд справ про адміністративні правопорушення. Кожен з цих суб’єктів має право розглядати певне коло справ, які законом віднесено до його компетенції. Крім того, залежно від суб’єкта розгляду справи процедура його здійснення має низку особливостей і відмінностей. У контексті розгляду діяльності патрульних поліцейських під час здійснення розгляду справ проведено паралель з діяльністю інших суб’єктів, які уповноважені законом здійснювати такий розгляд. Встановлено особливості процедури розгляду справ про адміністративні правопорушення саме патрульною поліцією. У межах аналізу процедури здійснення розгляду справ про адміністративні правопорушення патрульною поліцією як стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення наголошено на тому, що це – основна стадія, на якій вирішують найголовніші питання адміністративноделіктного процесу. Визначено адміністративно-правовий статус кожного учасника розгляду справ про адміністративні правопорушення патрульною поліцією. Аргументовано потребу в деталізації процесу залучення захисника під час здійснення розгляду справ, оскільки в межах дослідження виявлено прогалини в законодавстві, що регулює питання залучення останнього. З метою розв’язання цієї проблеми запропоновано внести відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Значну увагу приділено нормативно-правовому забезпеченню досліджуваної проблематики. Адже на сучасному етапі реформування правоохоронної системи України, з огляду на прагнення до досягнення високого рівня ефективності в цій сфері, існує нагальна потреба у формуванні потужного законодавчого фундаменту, здатного забезпечити впевнену чітко визначену діяльність працівників правоохоронних органів, зокрема патрульної поліції. З огляду на це, ретельно проаналізовано нормативно-правове забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення патрульною поліцією, сформульовано декілька критичних зауважень щодо наявності колізій і прогалин у законодавстві, а також надано пропозиції з їх усунення. Висвітлено зарубіжний досвід у сфері здійснення розгляду справ про адміністративні правопорушення органами поліції. Розкрито загальну характеристику діяльності в зазначеній сфері органів поліції європейських країн світу, США та Великої Британії, здійснено порівняльний аналіз у контексті діяльності патрульної поліції нашої держави, виокремлено позитивний досвід, спроможний покращити національне законодавство у вказаній сфері. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення процесу здійснення розгляду справ про адміністративні правопорушення патрульною поліцією, зокрема запропоновано внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та у відповідні підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють зазначену діяльність. Доведено, що ці зміни спроможні істотно покращити процедуру розгляду справ про адміністративні правопорушення патрульною поліцією, адже спрямовані на подолання прогалин у законодавстві.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/17587
Appears in Collections:081 - право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dysert_abdulkadirova.pdf2.64 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk_abdulkadirova_chorna.pdf4.01 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk_abdulkadirova_kurkova.pdf490.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.