Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16939
Título : СЛІДИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, УЧИНЕНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ, Й ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИЯВЛЕННЯ
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
Autor : Климчук, Михайло Павлович
Fecha de publicación : 19-feb-2020
URI : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16939
Aparece en las colecciones: Актуальні питання виявлення та розкриття злочинів Національною поліцією: вітчизняний та зарубіжний досвід

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
матеріали ОРД круглий стіл_РЕД (1)_p085-089.pdf243.79 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.