Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16722
Title: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ЗІ ЗМІНЕНИМ ПЕРВИННИМ ЗМІСТОМ THE ACTUAL ASPECTS OF FORENSIC EXAMINATION OF THE DOCUMENTS WITH CHANGED ORIGINAL CONTENT
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Юдіна, І. В.
Yudina, I. V.
Keywords: криміналістичне дослідження документів;експертна практика;внесення змін до первинного змісту документа;судова технічна експертиза документів;теоретичні та науково-методичні аспекти;forensic examination of documents;expert practice;changes of the primary context of the document;aspects of theoretical and scientific methods;forensic technical document examination
Issue Date: 2018
Abstract: Розкрито традиційні та інші («сучасні») способи підроблення документів, у тому числі доповнення реквізитів справжніх документів новими записами без попереднього видалення первинних реквізитів і доповнення реквізитів, змінених механічним спосо- бом. Традиційну класифікацію доповнено такими способами підроблення, як маскуван- ня попередніх реквізитів (записів) речовиною білого кольору на кшталт канцелярського коректора, а також знебарвлення штрихів рукописних записів шляхом застосування для їх виконання писальних приладів із чорнилом, що зникає, та внесення змін у вигляді аплікації. Сформовано рекомендації щодо встановлення факту виготовлення докумен- та з використанням прийомів монтажу під час вирішення діагностичних завдань судо- вої технічної експертизи документів. Наголошено на необхідності розроблення єдиного понятійного апарату, започаткування єдиної систематизованої, найімовірніше комплек- сної методики дослідження таких документів. Раскрыты традиционные и другие («современные») способы подделки документов, в том числе дополнение реквизитов настоящих документов новыми записями без пред- варительного удаления первичных реквизитов и дополнение реквизитов, измененных механическим способом. Традиционная классификация дополнена такими способами подделки, как маскировка предыдущих реквизитов (записей) веществом белого цвета типа канцелярского корректора, а также обесцвечивание штрихов рукописных записей путем применения для их выполнения пишущих приборов с исчезающими чернилами и внесения изменений в виде аппликации. Сформированы рекомендации по установле- нию факта изготовления документа с использованием приемов монтажа при решении диагностических задач судебной технической экспертизы документов. Отмечена необ- ходимость разработки единого понятийного аппарата, внедрения единой системати- зированной, вероятнее всего комплексной методики исследования таких документов. The article reveals the traditional and other ("modern") methods of document forgery, in particular, the addition of requisites of authentic documents with new records without preliminary removal of primary details, as well as requisites, changed mechanically. The traditional classification is supplemented with the following methods of forgery, such as masking the previous requisites (records) with a white substance like a stationery corrector and discoloration of handwritten notes strokes by using writing devices with disappearing ink to make them, and making changes in the form of applications. The recommendations for determining the fact of making a document using the methods of editing in solving diagnostic tasks of forensic technical document examination are formed. It was emphasized on the necessity of developing a single conceptual apparatus, the launch of a single systematic, and even a comprehensive methodology for the study of such documents.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16722
Appears in Collections:Використання досягнень науки і техніки в експертній діяльності

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
krym_visnyk_30(2)2018_78-91.pdf447.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.