Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16720
Title: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОГО КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ THE CONCEPT DEFINITION OF DOCUMENTS COMPREHENSIVE FORENSIC EXAMINATION METHOD MADE BY USING COMPUTER TECHNOLOGY
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Шведова, О. В.
Shvedova, O. V.
Keywords: експертна методика;комп’ ютерні технології;комплексне дослідження;документ;expert method;computer technology;comprehensive research;document
Issue Date: 2018
Abstract: Класифіковано види експертних методик. Надано їх характеристику. Визначено співвідношення понять «конкретна методика», «спеціальна методика» і «методика про- ведення конкретної експертизи». Розрізнено поняття «комплекс методів» і «комплек- сний метод». Запропоновано авторське визначення поняття методики комплексного криміналістичного дослідження документів, виготовлених за допомогою комп’ютерних технологій, – самостійного виду досліджень у межах судової технічної експертизи доку- ментів, що проводиться із застосуванням спеціальних знань у галузі судової технічної експертизи документів, судової комп’ютерно-технічної експертизи, трасології, почеркознавства тощо. Классифицированы виды экспертных методик. Представлена их характеристика. Определено соотношение понятий «конкретная методика», «специальная методика» и «методика проведения конкретной экспертизы», а также понятий «комплекс методов» и «комплексный метод». Предложено авторское определение понятия методики ком- плексного криминалистического исследования документов, изготовленных с помощью компьютерных технологий, – самостоятельного вида исследований в рамках судебной технической экспертизы документов, проводимого с применением специальных зна- ний в области судебной технической экспертизы документов, судебной компьютер- но-технической экспертизы, трасологии, почерковедения и т. д. The article classifies types of expert methods and gives their description. The correlation between the concepts of «specific method», «special methodology» and «method of conducting a specific examination» is determined. The notion of «complex of methods» and «complex method» are distinguished. The author suggests the actual definition of the concept of a method of comprehensive criminalistics research of documents made using computer technologies The author suggests the actual definition of the concept of a method of comprehensive criminalistics research of documents made by using computer technologies – an independent type of research within the framework of forensic technical examination of documents, which is performed with the use of specific knowledge in the field of forensic technical examination of documents, forensic computer-technical expertise, traces examination, handwriting, etc.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/16720
Appears in Collections:Використання досягнень науки і техніки в експертній діяльності

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
krym_visnyk_30(2)2018_64-70.pdf74.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.