Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/15935
Title: Соборність як ідейний імператив правової реформи в Україні. Unity as an ideal imperative of legal reform in Ukraine
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
metadata.local.department: Кафедра теорії держави та права.
Authors: Кривицький, Юрій Віталійович
Kryvytskyi, Yurii
Keywords: Соборність;реформа;правова реформа;національна ідея;ідейний імператив;ідеологія правової реформи;правові цінності;Unity;reform;legal reform;national idea;ideal imperative;ideology of legal reform;legal values
Issue Date: 2019
Abstract: У статті розглянуто соборність як ідейно-ціннісний, світоглядний імператив правової реформи в Україні. Охарактеризовано сучасні підходи до розуміння феномену соборності, його генезису, сутності та форм прояву. Розкрито зміст правового виміру соборності сучасної України. Проаналізовано правові соборницькі цінності в якості складових ідеології правової реформи. The unity as an ideological-value, ideological imperative of legal reform in Ukraine is considered in the article. The modern approaches to the understanding of the phenomenon of unity, its genesis, essence and forms of manifestation are described. The content of the legal dimension of the collegiality of modern Ukraine is revealed. The legal juridical values as components of the ideology of legal reform are analyzed
Description: Кривицький Ю. В. Соборність як ідейний імператив правової реформи в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Ужгород, 2019. Вип. 55. Т. 1. С. 40–44. Kryvytskyi Y. V. Unity as an ideal imperative of legal reform in Ukraine. Scientific Bulletin of Uzhgorod national University. Series «Law». Uzhhorod, 2019. No 55. Vol. 1. P. 40 – 44.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/15935
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kryvytskyi Y.V. Unity as an ideal imperative_article.pdf366.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.