Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1577
Title: Судова балістика: практичні аспекти.Forensic Ballistics: Practical Issues
metadata.local.udk: 343.977
metadata.local.vid: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.
metadata.local.department: Кафедра криміналістичного забезпечення та судових експертиз ННІ №2
Other Titles: Судебная баллистика: практические аспекты
Authors: Кофанов, Андрій Віталійович
Кобилянський, Олег Леонідович
Арешонков, Віталій Володимирович
Keywords: вогнепальна зброя;сліди;експертне дослідження;калібр зброї;firearm traces expert study caliber weapons;diagnostic questions ball sleeve;ammunition;огнестрельное оружие;следы;экспертное исследование;калибр оружия
Issue Date: May-2017
Abstract: У даному навчальному посібнику розглядаються теоретичні та методологічні основи судової балістики та судово-балістичної експертизи. Приділено значну увагу науковим та організаційним основам та завданням судово-балістичної експертизи. Розглянуто класифікацію та будову вогнепальної зброї, набоїв до неї, механізму утворення слідів на елементах набоїв. Подано словник, який містить терміни та визначення, що використовуються у практиці розслідування злочинів при призначенні та проведенні судово-балістичних експертиз, а також проведенні інших слідчих (розшукових) дій. Для курсантів та слухачів навчальних закладів системи, співробітників Експертної служби МВС України та судово-експертних установ, слідчих підрозділів, а також прокуратури та суду.В данном учебном пособии рассматриваются теоретические и методологические основы судебной баллистики и судебно-баллистической экспертизы. Уделено значительное внимание научным и организационным основам и задачам судебно-баллистической экспертизы. Рассмотрена классификация и строение огнестрельного оружия, патронов к нему, механизма образования следов на элементах патронов. Подано словарь, содержащий термины и определения, используемые в практике расследования преступлений при назначении и проведении судебно-баллистических экспертиз, а также проведении других следственных (розыскных) действий. Для курсантов и слушателей учебных заведений системы, сотрудников Экспертной службы МВД Украины и судебно-экспертных учреждений, следственных подразделений, а также прокуратуры и суда.This tutorial examines the theoretical and methodological foundations of forensic ballistics and forensic ballistic examination. Paid much attention to the scientific and organizational principles and objectives of the forensic ballistic examination. Considered the structure and classification of firearms, ammunition, mechanism of formation of trace elements in ammunition. Posted dictionary containing terms and definitions used in the practice of investigation of crimes in the appointment and conduct forensic ballistic expertise, and conduct other investigative (detective) action.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1577
Appears in Collections:Навчальні посібники. Підручники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пособие Балистика 1.pdf12.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.