Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14721
Title: Розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з діяльністю конвертаційних центрів. Investigation of criminal offenses related to the activities of conversion centers.
metadata.local.udk: 343.13:343.37(477)
metadata.local.vid: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.
metadata.local.special: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Other Titles: Расследование уголовных преступлений, связанных с деятельностью конвертационных центров.
Authors: Воробей, Олена Василівна
Vorobei, Olena V.
Keywords: конвертаційний центр;кримінальне провадження;конвертационный центр;уголовное производство;conversion center;criminal proceedings
Issue Date: Oct-2019
Abstract: У дисертації здійснено комплексне дослідження правових, теоретичних та організаційно-тактичних засад розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з діяльністю конвертаційних центрів, з огляду на нормативні положення чинного кримінального процесуального законодавства, теорію криміналістики та потреби практики. Висвітлено стан наукових досліджень проблем розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з діяльністю конвертаційних центрів. Здійснено криміналістичну характеристику конвертаційних центрів, розглянуто способи вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних з їхньою діяльністю. Визначено обставини, які підлягають встановленню під час досудового розслідування кримінальних правопорушень аналізованої категорії. Окреслено типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з діяльністю конвертаційних центрів. Висвітлено тактику проведення окремих слідчих (розшукових) дій і використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з діяльністю конвертаційних центрів. В диссертации осуществлено комплексное исследование правовых, теоретических и организационно-тактических основ расследования уголовных правонарушений, связанных с деятельностью конвертационных центров, с учетом нормативных положений действующего уголовного процессуального законодательства, теории криминалистики и потребностей практики. In the dissertation, a comprehensive study of the legal, theoretical and organizational-tactical foundations of the investigation of criminal offenses related to the activities of the conversion centers, taking into account the normative provisions of the existing criminal procedural legislation, the theory of criminalistics and the needs of practice. The state of scientific research on the problems of investigating criminal offenses connected with the activities of conversion centers is reflected. The structure of the criminalistics characteristics of criminal offenses connected with the activities of the conversion centers has been revealed and proven. The circumstances to be proved during pre-trial investigation of criminal offenses of this category are determined. Typical investigative situations and versions of the initial stage of investigation of criminal offenses connected with the activities of conversion centers are covered. The tactics of conducting separate investigative (investigative) actions and the use of special knowledge in the investigation of criminal offenses connected with the activities of the conversion centers are disclosed.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14721
Appears in Collections:12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dis_Vorobey.pdf2.51 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk_vorobei_vashuk.pdf7.49 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk_vorobei_вкщяв.pdf703.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.