Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14720
Title: Тактика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб. Тactics of simultaneous interrogation of two or more previously interrogated persons.
metadata.local.udk: 343.102
metadata.local.vid: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.
metadata.local.special: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Other Titles: Тактика одновременного допроса двух или более уже допрошенных лиц.
Authors: Жалдак, Ірина Анатоліївна
Zhaldak, Iryna A.
Keywords: одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб;тактичний прийом;одновременный допрос двух или более уже допрошенных лиц;тактический прием;simultaneous interrogation of two or more previously interrogated persons;tactical method
Issue Date: Oct-2019
Abstract: У дисертації сформульовано теоретичні положення та практичні рекомендації щодо тактики одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб. З’ясовано стан наукових досліджень з проблематики. Визначено поняття, зміст, завдання тактики одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб. Висвітлено кримінальну процесуальну регламентацію цієї слідчої (розшукової) дії, проаналізовано зарубіжний досвід у цій сфері та сформульовано пропозиції для оптимізації вітчизняної практики. Розглянуто засади тактики одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб за етапами підготовки до проведення слідчої (розшукової) дії, робочого, фіксації ходу та результатів. Окреслено напрями підвищення ефективності використання тактичних прийомів під час одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб; сформовано типові слідчі ситуації та шляхи їх вирішення; встановлено особливості тактики подолання протидії підозрюваних. В диссертации сформулированы теоретические положения и практические рекомендации относительно тактики одновременного допроса двух или более уже допрошенных лиц. Thesis presents formulation of theoretical statements and practical recommendations of the tactics of simultaneous interrogation of two or more previously interrogated persons. Author examines the current status of relevant research; formulates definition, content, tasks of this tactics; outlines criminal procedural regulation of this investigative (search) activity; reveals international experience and presents proposals to be incorporated in domestic practice. Basics of tactics of simultaneous interrogation of two or more previously interrogated persons are described with due attention to its stages (preparatory, operational, final). Methods to improve the abovementioned tactics are offered with typical investigative scenarios and solutions; methodology of suspects’ resistance oppression is provided.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14720
Appears in Collections:12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dis_Zhaldak.pdf2.25 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk_zhaldak_shepitko.pdf3.84 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk_zhaldak_starenkyi.pdf5.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.