Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14713
Title: Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції у кримінальному провадженні. Conducting procedural actions in the mode of videoconference in criminal proceedings.
metadata.local.udk: 343.13
metadata.local.vid: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.
metadata.local.special: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Other Titles: Проведение процессуальных действий в режиме видеоконференции в уголовном производстве.
Authors: Шульга, Наталія Валеріївна
Shulha, Natalia
Keywords: відеоконференцзв’язок;дистанційне досудове розслідування;видеоконференцсвязь;дистанционное досудебное расследование;video conferencing;remote pre-trial investigation
Issue Date: Sep-2019
Abstract: У дисертації на основі вивчення законодавства, літературних джерел, результатів узагальнення слідчої та судової практики здійснено комплексне дослідження проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції у кримінальному проваджені. Дослідивши поняття і сутність відеоконференції зроблено висновок, що це передбачена КПК України інформаційна технологія, що забезпечує одночасно двосторонню передачу, обробку, перетворення і візуалізацію інтерактивної інформації на відстань у режимі реального часу з допомогою апаратно-програмних засобів обчислювальної техніки. Розглянуто процесуальний порядок проведення допиту і впізнання в режимі відеоконференції під час досудового розслідування. Узагальнено та обґрунтовано умови проведення допиту та впізнання в режимі відеоконференції, дотримання яких окреслені Законом та визначають допустимість відомостей у подальшому кримінальному провадженні. Аргументовано, що однією з найважливіших вимог під час проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції є інформаційна безпека, яку повинні забезпечувати суб’єкти, що проводять ці дії під час досудового розслідування у дистанційному режимі. Вони повинні забезпечити захищеність інформації та підтримуючої її інфраструктури від випадкового чи навмисного впливу природного чи штучного характеру, що можуть завдати шкоди кримінальному провадженню, призвести до розкриття таємниці досудового розслідування, змісту показань, що були надані під час слідчої (розшукової) дії, особливо даних про осіб, які знаходяться під державним захистом тощо. Відмічається, що правоохоронні органи повинні бути забезпечені спеціальним програмним забезпеченням та окремою лінією зв’язку, що дозволить забезпечити інформаційну безпеку під час проведення слідчих (розшукових) дій в режимі відеоконференції. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення процесуального порядку проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження. В диссертации на основе изучения законодательства, литературных источников, результатов обобщения следственной и судебной практики осуществлено комплексное исследование проведения процессуальных действий в режиме видеоконференции в уголовном производстве. The dissertation basis on the study of legislation, literary sources, the results of the generalization of investigative and judicial practice, a comprehensive study was carried out on the conduct of procedural actions in the mode of videoconference in criminal proceedings. The historical and legal preconditions of the formation and development of the videoconference regime in criminal proceedings are considered. It is argued that one of the most important requirements during conducting procedural actions in the video conferencing mode is information security, which should be ensured by the subjects conducting these actions during the pre-trial investigation in remote mode. They should ensure the protection of information and its infrastructure supporting against accidental or intentional effects of a natural or artificial nature that may harm the criminal proceedings, lead to the disclosure of the secrecy of the pre-trial investigation, the content of testimony given during investigative (investigative) actions, especially data on persons who are under state protection, etc. It is noted that law enforcement agencies should be provided with special software and a separate communication line, which will allow to provide information security during conducting investigative (search) actions in the video conferencing mode. The emphasis is placed on the fact that holding videoconferencing sessions positively influences the terms of judicial review of criminal proceedings, observance of the «reasonable time» for a trial in the light of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and also provides for the full implementation of a person who is being held in custody, the right to participate directly in a court session or to set out his position by using a videoconferencing system. Proposals on improving the procedural procedure for carrying out procedural actions in the video conferencing mode during the court proceedings are formulated.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14713
Appears in Collections:12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_shulha.pdf477.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.