Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14692
Title: Темпоральні принципи цивільного судочинства України. Temporal principles of civil proceedings of Ukraine.
metadata.local.udk: 347.91/.95
metadata.local.vid: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.
metadata.local.special: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Other Titles: Темпоральные принципы гражданского судопроизводства Украины.
Authors: Дронов, Сергій Сергійович
Dronov, Serhii S.
Keywords: цивільний процес;цивільне судочинство;темпоральні принципи цивільного судочинства;гражданский процесс;гражданское судопроизводство;темпоральные принципы гражданского судопроизводства;civil procedure;civil justice;temporal principles of civil justice;signs of temporal principles
Issue Date: Sep-2019
Abstract: У дисертації розглянуто основні теоретико-правові та методологічні засади дослідження темпоральних принципів цивільного судочинства, у тому числі в їх історичній ретроспективі. Визначено методологію їх дослідження, а також виокремлено ознаки притаманні зазначеній групі процесуальних принципів. Запропоновано авторське визначення поняття «темпоральні принципи цивільного судочинства». Розкрито сутність визначальних темпоральних принципів цивільного судочинства, а саме приділено увагу характерним рисам принципу розумного строку розгляду справ, застосування якого є запорукою ефективності розгляду цивільної справи та забезпечення отримання вирішення спірних правовідносин у найкоротші терміни. Проаналізовано дію принципу процесуальної економії в процесі розгляду цивільних справ та акцентовано увагу на тому, що основна мета принципу полягає у мінімізації фінансових витрат під час розгляду цивільної справи шляхом обрання найбільш оптимального алгоритму процесуальних дій з отриманням, при цьому максимальної користі. Приділено увагу ролі темпоральних принципів цивільного судочинства в оптимізації цивільної процесуальної форми, яка віднайшла свого безпосереднього прояву через регулятивну, виховну (стимулюючу) та захисну функцію. Досліджено особливості реалізації судом та учасниками судового процесу темпоральних принципів цивільного судочинства під час розгляду та вирішення цивільних справ в суді першої інстанції, а також на стадії апеляційного та касаційного провадження. За результатами проведеного дослідження сформульовано ряд пропозицій щодо оптимізації цивільного процесуального законодавства України. Диссертация является самостоятельным комплексным научным исследованием, в котором осуществлен анализ темпоральных принципов гражданского судопроизводства, в том числе особенностей их реализации и применения на различных стадиях гражданского процесса. The dissertation deals with the basic theoretical and legal and methodological principles of the study of temporal principles of civil justice, including in their historical retrospective. The methodology of their research has been determined, as well as the features specific to the group of procedural principles have been highlighted. The author defines the concept of «temporal principles of civil justice».
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14692
Appears in Collections:12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dysertatsia_dronov.pdf2.12 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk_dronov_drishliuk.pdf12.27 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk_dronov_fursa.pdf2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.