Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14689
Title: Захист публічних інтересів учасників цивільних відносин: взаємозвʼязок цивільного судочинства і конституційного провадження. Protection of public interests of participants in civil relations: the interconnection of civil justice and constitutional proceedings.
metadata.local.udk: 347.91/.95:342.56
metadata.local.vid: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.
metadata.local.special: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Other Titles: Защита публичных интересов участников гражданских отношений: взаимосвязь гражданского судопроизводства и конституционного производства.
Authors: Берестова, Ірина Еріївна
Berestova, Iryna E.
Keywords: публічний інтерес;цивільне судочинство;конституційне провадження;судовий активізм;інцидентний конституційний контроль;гражданское судопроизводство;конституционное производство;public interest;civil justice;constitutional proceedings;judicial activism;incidental constitutional control
Issue Date: Sep-2019
Abstract: Дисертація є першим комплексним науковим дослідженням міжгалузевого захисту публічних інтересів учасників цивільних відносин у цивільному судочинстві і конституційному провадженні на засадах взаємозвʼязку цих юрисдикційних процесів. Зʼясовано місце Конституційного Суду України в системі інших юрисдикційних органів та його роль у механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина та юридичних осіб приватного права. Розкрито взаємозвʼязки між цивільним судочинством та конституційним провадженням, виокремлено їх конкретні форми в контексті доктрини судового права. Визначено природу публічного інтересу з позиції системного підходу та його прояв у цивільному судочинстві як предмета судового захисту та ознаки, яка впливає на рух цивільного процесу. Встановлено коло субʼєктів, які можуть звертатися за захистом публічного інтересу в цивільному судочинстві і конституційному провадженні, розмежовано їх повноваження та моменти вступу в процеси. Розкрито практичні процесуальні особливості захисту публічних інтересів у цивільному процесі, специфіку цивільно-процесуальних форм їх захисту залежно від інтересу, що підлягає захисту, стадії судового розгляду, зокрема порядок впровадження групового позову. Зʼясовано специфіку судового активізму під час інцидентного конституційного контролю, а також розкрито алгоритм дії судів всередині судової системи (між судами і Верховним Судом) та між Верховним Судом та Конституційним Судом України. Досліджено прояв публічного інтересу під час розгляду Конституційним Судом України конституційної справи та при застосуванні норм рішень цього суду та норм Основного Закону України. Запропоновано цілісну теоретичну модель комплексного порядку захисту публічних інтересів учасників цивільних відносин у контексті взаємозвʼязку цивільного судочинства та конституційного провадження. Диссертация является первым комплексным научным исследованием межотраслевой защиты публичных интересов участников гражданских отношений в гражданском судопроизводстве и конституционном производстве на основе взаимосвязи этих юрисдикционных процессов. The dissertation is the first comprehensive scientific research of interdisciplinary protection of public interests of civil relations participants in civil proceedings and constitutional proceedings based on the relationship of these jurisdictional processes. The place of the Constitutional Court of Ukraine in the system of other jurisdictional bodies is clarified. A role in the mechanism for the protection of human and civil rights and freedoms and private law entities is identified. The relationships between civil proceedings and constitutional proceedings are disclosed and their concrete forms in the context of the doctrine of judicial law are outlined. The consistent link between civil proceedings and constitutional proceedings is substantiated: at the stage of the court’s analysis of the actual circumstances of the civil case, the choice and analysis of legal norms, as well as at the stage of judicial review in connection with exceptional circumstances. Significant legislative innovation of the legislative civil procedural order of the rights protection of persons mediated by public interest in civil disputes are stated.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14689
Appears in Collections:12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vidhuk_berestova_romaniuk.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk_berestova_kolodii.pdf617.52 kBAdobe PDFView/Open
dys_berestova_ne.pdf4.03 MBAdobe PDFView/Open
vidhuk_berestova_skrypniuk_ov.pdf1.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.