Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14333
Title: Коментар до Закону України «Про пробацію». Commentary on the Law of Ukraine "On probation"
metadata.local.vid: Монографії, наукові звіти, аналітичні огляди.
Authors: Автухов, Костянтин Анатолійович
Avtukhov, Kostiantyn
Бараш, Євген Юхимович
Бойко-Бузиль, Юлія Юріївна
Васюк, Віктор Анатолійович
Залялова, Ірина Миколаївна
Карандюк, Ірина Вікторівна
Кирилюк, Валентина Анатоліївна
Кріпак, Анна Андріївна
Мірошниченко, Юрій Романович
Микитась, Ірина Миколаївна
Монаєнко, Антон Олексійович
Музика, Анатолій Ананійович
Сокальська, Олена Володимирівна
Суботенко, Олена Олександрівна
Чернишов, Денис Вікторович
Яковець, Ірина Станіславівна
Янчук, Олег Борисович
Barash, Yevhen
Boiko-Buzyl, Yuliia
Vasiuk, Viktor
Zalialova, Iryna
Karandiuk, Iryna
Kyryliuk, Valentyna
Kripak, Anna
Miroshnychenko, Yurii
Mykytas, Iryna
Monaienko, Anton
Muzyka, Anatolii
Sokalska, Olena
Subotenko, Olena
Chernyshov, Denys
Yakovets, Iryna
Yanchuk, Oleh
Keywords: кримінально-виконавче право;покарання не пов'язані з позбавленням волі;кримінально-виконавча політика;орган пробації;порядок і умови відбування покарань;penal law;penalties related to imprisonment;punishment not related to imprisonment;criminal-executive policy;bodies and institutions of probation;the procedure and conditions for serving sentences
Issue Date: 2019
Abstract: Видання містить постатейний коментар до Закону України «Про пробацію» від 5 лютого 2015 року, підготовлений на основі досягнень юридичної науки та практики функціонування органу пробації. Науково-практичний коментар підготовлено Інститутом кримінально-виконавчої служби спільно з Інститутом законодавства Верховної Ради України, Державною установою «Центр пробації» та Всеукраїнським Об’єднанням Громадською організацією «Пенітенціарна Асоціація України». До складу авторського колективу залучено провідних вітчизняних науковців та практиків. Законодавство станом на січень 2019 року. Науково-практичний коментар розраховано на якнайширше коло читачів, але, насамперед, на тих, хто використовує Закон у своїй щоденній практиці – персонал органів пробації та органів і установ виконання покарань, волонтерів пробації, представників суду, прокуратури, Національної поліції України, суб’єктів соціального патронажу, громадських і правозахисних організацій, а також науковців, викладачів, студентів закладів вищої освіти та всіх тих, хто цікавиться проблематикою у сфері пробації. The publication contains the article-by-article commentary on the Law of Ukraine "On probation" of February 5, 2015. It is prepared on the basis of the achievements of legal the science and practice related to the probation body functioning. The scientific and practical comment is prepared by the Institute of Criminal-Executive Service together with the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, the State Institution "Probation Centre" and the All-Ukrainian public organization "Penitentiary association of Ukraine". The leading scientists and practitioners of Ukraine are involved in the author's team. Legislation as of January 2019. The scientific-practical comment is for the wide range of readers, especially for those, who use the above mentioned law in their daily practice (personnel of the probation bodies and penal establishments, probation volunteers, court representatives, prosecutors, representatives of the National Police of Ukraine, social patronage subjects, public and human rights organizations, as well as scientists, lectures, students of the higher education institutions and all those, who are interested in the probation issues.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14333
Appears in Collections:Інші наукові та науково-популярні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
npk_zakon_Ukrainy_pro_probatsiu.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.