Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14255
Title: Кримінальна відповідальність за погрозу або насильство щодо журналіста в історичному вимірі .Criminal Responsibility for Threat or Violence against a Journalist in Historical Terms
metadata.local.udk: 343.222:[343.226:070]
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Бондарчук, А. С.
Bondarchuk, A.
Keywords: кримінальна відповідальність;етап;розвиток;періодизація;criminal responsibility;stage;periodization;threat
Issue Date: 2019
Abstract: У зв’язку з відсутністю в теорії кримінального права розробок у напрямі дослідження періодизації розвитку кримінальної відповідальності за погрозу або насильство щодо журналіста, метою статті є формування концептуальних підходів до визначення етапів її розвитку. На підставі специфіки теми, мети й окреслених завдань застосовано загальнонаукові, спеціально-наукові та філософські методи, що забезпечили об’єктивне дослідження предмета та формулювання ґрунтовних висновків. Методологію дослідження становлять: історико-правовий метод, використаний для висвітлення історичного розвитку кримінальної відповідальності за погрозу або насильство щодо журналіста та виявлення закономірностей розвитку вітчизняного кримінального законодавства під впливом законодавства іноземних держав; системний – під час вивчення етапів розвитку кримінальної відповідальності за погрозу або насильство щодо журналіста як єдиного цілісного процесу; догматичний метод застосовано з метою виявлення недоліків і вивчення можливостей удосконалення періодизації розвитку кримінальної відповідальності за погрозу або насильство щодо журналіста; логікосемантичний – для поглибленого опрацювання категоріально-понятійного апарату стосовно структури етапів розвитку кримінальної відповідальності за погрозу або насильство стосовно журналіста. Для формування на підставі наявних у спеціальній літературі позицій щодо визначення етапів розвитку кримінальної відповідальності за погрозу або насильство стосовно журналіста було застосовано метод узагальнення. Шляхом використання цих методів у статті досліджено періодизацію розвитку кримінальної відповідальності за погрозу або насильство щодо журналіста.In connection with the lack of development in the theory of criminal law concerning the study of the periodization of the development of criminal responsibility for the threat or violence against a journalist, the purpose of the article is to study the conceptual foundations of the stages of its development. Taking into account the specifics of the topic, goals and outlined objectives of the study, various general scientific, special-scientific and philosophical methods were used that provided for an objective study of the subject and the development of ground-based conclusions. The methodology of the study is historical and legal, which was used to cover the historical development of criminal responsibility for the threat or violence against a journalist and the detection of patterns of development of domestic criminal law under the influence of the legislation of foreign states; a system that was used in the study of stages of development of criminal responsibility for threats or violence against a journalist as a single integral process; the dogmatic method was used to identify shortcomings and to explore possibilities for improving the periodization of criminal liability for threats or violence against a journalist; logical-semantic – had significance in the process of in-depth study of the categorical-conceptual apparatus on the structure of stages of development of criminal responsibility for threats or violence against a journalist.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14255
Appears in Collections:Протидія злочинності: проблеми теорії та практики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НВ № 2-2019_p68-74.pdf513.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.