Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14000
Title: Історичні аспекти запобігання незаконному заволодінню вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами в Україні.Historical Aspects of Illegal Circulation of Weapons, Ammunition and Explosives in Ukraine
metadata.local.udk: 351.753(477)(091)
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Кучер, В. М.
Kucher, V.
Keywords: зброя;бойовий припас;вибухові речовини;злочин;weapons;ammunition;explosives;crime
Issue Date: 2018
Abstract: Мета статті – дослідити історичні аспекти запобігання незаконному заволодінню вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами в Україні, для чого розглянуто окреслену проблематику в різні історичні епохи. Для досягнення зазначеної мети та виконання поставлених завдань автор комплексно використовує низку загальнонаукових і спеціальноправових методів. Методологічну основу статті становлять діалектичний метод наукового пізнання соціально-правових явищ і процесів у їх суперечностях, розвитку та змінах, цей метод використано в процесі наукового пізнання правової сутності запобігання незаконному заволодінню вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами в Україні; порівняльно-правовий та історичний методи надають можливість простежити становлення й розвиток відповідальності за ці злочинні діяння та здійснення перших спроб запобіжної діяльності в цій галузі; спеціальноюридичний застосовано під час аналізу змісту законодавства різних періодів у сфері правового регулювання запобіжної діяльності щодо незаконного обігу зброї; висунення та перевірку гіпотез – для пошуку пояснень історичних процесів у цій сфері; формально-логічний – як універсальний спосіб аргументації наукових висновків і положень, що дає змогу обʼєктивно оцінити історичний розвиток запобігання незаконному заволодінню вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами в Україні. Наукова новизна статті полягає в тому, що в ній проаналізовано історичні періоди виникнення, розвитку й удосконалення запобіжної діяльності щодо незаконного заволодіння вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами в Україні, а також виявлено певні закономірності, що позначилися на масштабах й інтенсивності незаконного обігу зброї в нашій країні. Висновки. Обґрунтовано думку про те, що різноманітні законодавчі новели як нині, так і в історичному розрізі обумовлені тією соціально-економічною ситуацією, що складається в суспільстві. Важливе значення мають революційні рухи, військові конфлікти, різноманітні політичні протистояння, які завжди супроводжуються зростанням обсягів незаконного обігу зброї в будь-якій країні. Зазначене прогнозовано приводить і до активізації запобіжної діяльності в цій галузі. Історичні джерела засвідчують, що основними напрямами цієї діяльності були: посилення контролю з боку компетентних органів, підвищення якості їхньої роботи, міжвідомча взаємодія в правоохоронних та інших державних органах тощо.The author aims to study the historical aspects of the prevention of the illegal circulation of weapons, ammunition or explosives in Ukraine, for which this problem is considered in different historical epochs. In order to achieve the stated goal and to solve the tasks, the author uses a number of general scientific and special legal methods in a complex way. The methodological basis of the article is a dialectical method of scientific knowledge of socio-legal phenomena and processes in their contradictions, development and changes; this method is used in the process of scientific knowledge of the legal nature and the essence of the prevention of the illegal circulation of weapons, ammunition or explosives in Ukraine; The comparative legal and historical method allows us to trace the formation and development of responsibility for the above-mentioned criminal acts and the emergence of the first attempts of preventive action in this area; special-legal method is used during the analysis of the content of the current legislation in the field of legal regulation of preventive activities regarding the illicit trafficking of weapons; nomination and verification of hypotheses are carried out to find explanations of historical processes in this field; the formal-logical method is used as a universal way of arguing scientific conclusions and provisions, which makes it possible to objectively assess the historical development of the prevention of the illegal circulation of weapons, ammunition or explosives in Ukraine. The scientific novelty of the article is that it analyzes the historical periods of the emergence, development and improvement of preventive activities related to the illegal circulation of weapons, ammunition or explosives in Ukraine, and revealed certain patterns that influenced the scale and intensity of illicit arms trafficking in our country. As a conclusion, the author expressed the opinion that the various legislative stories, both today and in the historical context, are conditioned by the socio-economic situation that prevails in society. An important role is played by revolutionary movements, military conflicts, and various political confrontations, which are always accompanied by an increase in the volume of illicit arms trafficking in Ukraine and in any other country. This predictably leads to the activation of preventive activities in this area. Historical sources indicate that the main directions of this activity were such as increased control by the competent authorities, improvement of their work quality, interagency cooperation in law enforcement and other state bodies, etc.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/14000
Appears in Collections:Теоретичні та історичні аспекти правознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document_p203-212.pdf371.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.