Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13720
Title: Удосконалення нормативно-правового регулювання використання несправжніх (імітаційних) засобів для забезпечення безпеки свідків у кримінальному судочинстві в Україні (практика захисту свідків у Сполучених Штатах Америки). Improvement of Normative and Legal Regulation of Using of False (Imitational) Measure to Ensure the Safety of Witnesses in Criminal Proceedings in Ukraine (Practice of Witness Protection in the United States of America)
metadata.local.udk: [343.121.4:343.139](477)(73)
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Канцідайло, О. О.
Kantsidailo, O.
Keywords: заміна документів;несправжні (імітаційні) засоби;заходи;забезпечення безпеки;кримінальне судочинство;негласні слідчі (розшукові) дії;маршали США;програма захисту свідків;replacement of documents;false (imitational) measures;protective;security;criminal proceedings;secret investigative (searching) actions;USA marshals;Witness Protection Program
Issue Date: 2018
Abstract: Проаналізовано питання нормативно-правового забезпечення безпеки учасників кримінального провадження, зокрема свідків, у контексті нормативного забезпечення в Україні та практики захисту свідків у Сполучених Штатах Америки. Зазначено, що ефективність реалізації заходів щодо забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, потребує вдосконалення кримінального процесуального законодавства, положень Закону України «Про Національну поліцію», підготовки відомчих нормативних актів, а також створення в структурі Національної поліції підрозділу з відповідними завданнями та функціями, зокрема для вирішення проблемних питань з виготовлення й використання несправжніх (імітаційних) засобів з метою реалізації такого заходу безпеки, як «заміна документів». Author analyzed question about normative and legal providing of safety of participants (in particular witnesses) of criminal proceeding according to normative providing in Ukraine and practice of witness protection in USA. Supposed that efficiency of measures about protection of persons that take part in criminal proceedings need to be improved by: changing a Criminal Procedure Code and provisions of the Law of Ukraine «About National Police», preparing relevant departmental acts and also creating in National Police of Ukraine unit with related tasks and functions, including solving problems with creating and using false (imitational) measures for the purpose of realization such safety measure as «replacement of documents».
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/13720
Appears in Collections:Міжнародний досвід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf568.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.