Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1370
Title: Конфіденційне співробітництво: нормативно-правовий аспект. Confidential Cooperation: Legal Aspect
metadata.local.udk: 351.745.7
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Other Titles: Конфиденциальное сотрудничество: нормативно-правовой аспект
Authors: Гончаров, В. В.
Нoncharov, V.
Keywords: конфіденційне співробітництво,;оперативні підрозділи Національної поліції України, правові засади.;конфиденциальное сотрудничество, оперативные подразделения Национальной полиции Украины,;правовая основа.;confidential cooperative operational,;units of the National Police of Ukraine, legal basis.
Issue Date: 2016
Abstract: Проаналізовано правове регулювання використання правоохоронними органами конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій з іншими особами. Надано рекомендації щодо окремих напрямів удосконалення чинного законодавства. Визначено, що підґрунтям побудови цих відносин є дотримання прав і свобод громадян, неможливість здійснення ними будь-яких негласних слідчих (розшукових) дій та потреба в стимулюванні їхньої позитивної активності для забезпечення завдань кримінального провадження, а також система факторів і причин, які зумовлюють ефективність використання допомоги громадян у зазначених діях.Проанализировано правовое регулирование использования правоохранительными органами конфиденциального сотрудничества при проведении негласных следственных (розыскных) действий с другими лицами. Предоставлены рекомендации по отдельным направлениям совершенствования действующего законодательства. Определено, что основой построения таких отношений является соблюдение прав и свобод граждан, невозможность осуществления ими любых негласных следственных (розыскных) действий и потребность в стимулировании их положительной активности для обеспечения задач уголовного судопроизводства, а также система факторов и причин, обуславливающих эффективность использования помощи граждан в указанных действиях.Legal definition of confidential cooperation is a fairly new phenomenon in the criminal proceedings, as required detailed design of covert relations. Promoting public law enforcement agencies that carry out covert investigative (detective) an act characterized by a number of problems, which can require a deep understanding.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1370
Appears in Collections:Законодавче врегулювання правозастосування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27.pdfукр226.95 kBAdobe PDFView/Open
27 (1).pdfрос142.22 kBAdobe PDFView/Open
27 (2).pdfангл164.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.