Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1348
Title: Стан наукового дослідження проблем доказування в кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з терористичною діяльністю.State Research Problems of Proof in Criminal Proceedings on Crimes Related to Terrorist Activity
metadata.local.udk: 343.14:343.326(001.5)
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Other Titles: Состояние научного исследования проблем доказывания в уголовных производствах о преступлениях, связанных с террористической деятельностью
Authors: Цюприк, І. В.
Tsiupryk, I.
Keywords: тероризм, злочин, терористична діяльність, доказування;кримінальне процесуальне законодавство, наукове знання.;терроризм, преступление, террористическая деятельность, доказывание,;уголовное процессуальное законодательство, научное знание.;terrorism, offenses, terrorist activities, Evidence,;Federal Rules of Criminal Procedure, scientific knowledge.
Issue Date: 2016
Abstract: Проаналізовано окремі положення наукових праць вітчизняних і зарубіжних науковців, які досліджували питання боротьби зі злочинами, пов’язаними з терористичною діяльністю. Констатовано, що проблеми доказування в кримінальних провадженнях щодо таких злочинів є малодослідженими. Визначено і запропоновано напрями розвитку наукового знання з урахуванням сучасного стану національного, міжнародного законодавства, правозастосовної практики і наукового розроблення зазначеної теми.Проанализированы отдельные положения научных работ отечественных и зарубежных ученых, изучавших вопросы борьбы с преступлениями, связанными с террористической деятельностью. Констатировано, что проблемы доказывания в уголовных производствах о таких преступлениях являются малоисследованными. Определены и предложены направления развития научного знания с учетом современного состояния национального, международного законодательства, правоприменительной практики и научной разработанности данной темы.Despite the interest of scientists to the problems of combat and combat crimes related to terrorist activity are scarcely explored problems of criminal procedural proving the relevant criminal proceedings. Study and collating criminal proceedings on crimes related to terrorist activities, litigation, opinion polls, led to the conclusion of the typical problems of criminal procedural proof.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/1348
Appears in Collections:Теоретичні та історичні аспекти правознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdfукр191.4 kBAdobe PDFView/Open
19 (1).pdfрос141.89 kBAdobe PDFView/Open
19 (2).pdfангл146.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.